Logotypy Partnerów Projektu

Specjalistyczne kwalifikacje = Lepsza przyszłość

Projekt „Specjalistyczne kwalifikacje = Lepsza przyszłość” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 października 2020r. do 31 maja 2022 r.

 

Celem projektu jest uzyskanie  kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy przez
min. 70% z grupy 110 osób dorosłych  z terenu woj. śląskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub
zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego lub uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

Wartość projektu wynosi: 1 940 160,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 649 136,00 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika i uczestniczki, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

Do wyboru jeden z pakietów szkoleń:

Pakiet A – szkolenia transportowe:

 1. prawo jazdy kat. C: 20 godz. teorii + 30 godz. praktyki
 2. KWP dla kat. C: 130 godz. teorii + 10 godz. praktyki
 3. bezpieczne mocowanie ładunków 8 godz. teorii
 4. ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców 8 godz. teorii
 5. EcoDriving (22 godz.) (jazda ekologiczna i ekonomiczna)
 6. DefensiveDriving (22 godz.) (wczesnego rozpoznania zagrożenia, unikania ryzyka oraz minimalizowanie skutków na każdym etapie sytuacji zagrożenia)

 

Pakiet B – szkolenia spawalnicze:

 1. Kurs spawania (jeden do wyboru):
   • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 – 145 godzin   lub  
   • Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG 135 – 112 godzin  lub
   • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 – 103 godziny lub
   • Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG 141– 102  godziny  ;
 2. kurs ręcznego cięcia gazowego i plazmowego – 48 godzin
 3. kurs prostowania termicznego konstrukcji stalowych – 48 godzin
 4. szkolenie z zakresu znajomości rysunku technicznego – 48 godzin
 5. szkolenie z zakresu technik wytwarzania oraz technologii spawania – 24 godz
 6. szkolenie z zakresu elektropowietrznego żłobienia spoin 24 godz
 7. kurs naprawa palników gazowych i reduktorów ciśnienia 40 godzin.

oraz dla każdego dodatkowo szkolenie „Zarządzanie stresem” w wymiarze 16 godzin.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj.
śląskiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

 

Kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie (wymagane):
-wiek powyżej 18 roku życia (do szkoleń transportowych wymagane jest ukończenie 21 roku życia),
-miejsce pracy/nauki/zamieszkania na obszarze woj. śląskiego

Kryteria premiujące (przyznawane 0-12):
-status osoby z niepełnosprawnością (2pkt)
-miejsce zamieszkania na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (4pkt)
-wiek po 50 roku życia (2pkt)
-kobiety (2pkt)
-niski poziom kwalifikacji ISCED 3 i poniżej (2pkt)

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na  terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie / ponadgimnazjalne, podstawowe lub gimnazjalne)

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione bezpłatnie :

 • wymagane dla danego kursu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzamin potwierdzające uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach (1 podejście).

05.2021r. TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU  na szkolenia z pakietu SPAWALNICZEGO.

Na szkolenia z pakietu TRANSPORTOWEGO przyjmujemy zapisy wyłącznie na listę rezerwową (bez gwarancji przyjęcia do projektu)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z działem rekrutacji pod numerami telefonów:

 • 505 454 504 lub
 • 517 921 652 lub
 • 795 501 714

lub mailowo: rekrutacja@szkolenia-bednarz.pl


Warunki przystąpienia do projektu

 1. Projekt adresowany jest wyłącznie do osób, które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w szkoleniach oferowanych w ramach niniejszego projektu i spełniają następujące warunki:
  –> wiek powyżej 18 roku życia (od dnia 18 urodzin), a w przypadku osób biorących udział w szkoleniach transportowych wiek powyżej 21 lat (od dnia 21 urodzin),
  –> nie odbywanie kary pozbawienia wolności[1].
  –> przynależność do jednej z niżej wymienionych grup:
  • osób zamieszkujących na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
  • osób pracujących na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
  • osób uczących się na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

Oceny kwalifikowalności danego uczestnika projektu dokonuje się na etapie rekrutacji oraz ponownie – bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

 1. Dodatkowe ograniczenia dotyczące możliwości udziału w projekcie:
  1. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) nie mogą stanowić więcej niż 20% uczestników jednej tematyki szkoleniowej w ramach projektu.
  2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą[2] mogą uczestniczyć w projekcie tylko w wyjątkowych sytuacjach – wyłącznie w przypadku, gdy tematyka szkolenia, w żaden sposób nie wiąże się z zakresem/przedmiotem prowadzonej przez zgłaszającą się osobę działalności gospodarczej. W związku z powyższym, w przypadku zgłoszenia się do projektu osoby prowadzącej działalność gospodarczą Beneficjent zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania możliwości udziału takiej osoby w projekcie, po zbadaniu profilu prowadzonej przez nią działalności (m.in. na podstawie wpisu do CEIDG).
  3. Możliwości udziału w projekcie całkowicie pozbawieni są pracownicy Organizatora Projektu oraz pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, który jest powiązany z Organizatorem Projektu. Wymogiem projektu jest bowiem by Organizator Projektu był niezależny od pracodawcy uczestnika szkolenia.
 2. Planowana liczba Uczestników projektu to 110 osób.
 3. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:
  1. Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami kwalifikowalności do udziału w projekcie oraz załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza:
   • Oświadczenie dot. zapoznania się z regulaminem oraz przyjęcia zobowiązań wynikających z udziału w projekcie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego)
   • Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych
    (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego)
   • Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu zainteresowanego udziałem w pakiecie „Szkolenia Transportowe” (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego)
  2. W przypadku osób niepełnosprawnych:
   • Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
   • Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego).

[1] Z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

[2] Z zastrzeżeniem, że czasowe zawieszenie działalności gospodarczej także traktowane jest jako jej prowadzenie.


Procedura rekrutacji (etapy i kryteria)

1. Kandydaci, przed złożeniem Formularza Zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem udziału w projekcie i zaakceptować jego treść poprzez podpisanie załącznika 1 do Formularza Zgłoszeniowego.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu

3. Rekrutacja trwać będzie od stycznia 2021 r. i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie 110 osób spełniających kryteria uczestnictwa.

4. Nabór do projektu ma charakter otwarty i ciągły.

5. Zgłoszenia do Projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów) przyjmowane są:

a. mailowo na adres: kwalifikacje@szkolenia-bednarz.pl
b. osobiście w Biurze Projektu,
c. pocztą/ kurierem na adres Biura Projektu.

6. Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

7. Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu:
a. Etap 1: Ocena formalna – polegająca na weryfikacji:

a. spełniania kryteriów kwalifikowalności ,
b. przesłania zgłoszenia .

Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia zawierające:
• Formularz Zgłoszeniowy wypełniony na właściwym wzorze, w sposób czytelny oraz opatrzony datą i podpisem Kandydata oraz
• wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w § 3 ust. 4 Regulaminu, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w projekcie.
Kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów. W razie konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów zgłoszeniowych, kandydat(-ka) zostanie w tym celu wezwany telefonicznie i/lub pisemnie i/lub mailowo.
Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:
• spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w § 3 ust. 1 Regulaminu,
• złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych § 3 ust. 4 Regulaminu,
• zaakceptowanie i przyjęcie warunków  Regulaminu w sposób określony w § 3 ust. 4 lit. a).
Kandydaci, którzy przesłali swoje zgłoszenie mailowo, składają własnoręczny podpis na wcześniej wypełnionym przez siebie i przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym. Podpis należy złożyć w Biurze Projektu przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej.
b. Etap 2: Ocena merytoryczna
Na tym etapie rekrutacji Organizator Projektu przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:
• osoba zamieszkująca na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – 4 punkty
• osoba z niepełnosprawnością – 2 punkty
• osoba powyżej 50 roku życia – 2 punkty
• osoba o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem ISCED 3 i poniżej) – 2 pkt
• kobieta – 2 punkty.
Do projektu przyjmowane będą osoby, które uzyskały największą ilość punktów za spełnianie wyszczególnionych powyżej kryteriów.
c. Etap 3: Tworzenie list rankingowych.
Efektem procesu rekrutacji jest sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu dostępna w Biurze Projektu. O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.
Organizator Projektu sporządza dwie osobne listy – listę kobiet zakwalifikowanych do projektu oraz listę mężczyzn zakwalifikowanych do projektu (co zapewni równość szans w dostępie do projektu i zasięgu interwencji).
W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń – decyduje data wpływu zgłoszenia.
Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów, osobna lista dla kobiet i osobna dla mężczyzn.
Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.
O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście, telefonicznie lub listownie.

8. Zakłada się, iż wśród wszystkich Uczestników Projektu, osoby z poszczególnych grup stanowić będą:
1) osoby zamieszkałe w miastach średnich oraz miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – minimum 60%,
2) kobiety – około 5%, mężczyźni – około 95%.
Minimalne założenia ilościowe wskazane w pkt 1 są obligatoryjne dla projektu.
Założenia wskazane w pkt 2 wynikają z analizy rynku dokonanej przez Organizatora Projektu na etapie tworzenia projektu i odzwierciedlają ówczesne statystyki. Niemniej Organizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych proporcji wśród ostatecznie zakwalifikowanych Uczestników, co wynikać będzie z faktycznych zgłoszeń osób kwalifikujących się do projektu, w tym osób, którym przyznane zostaną punkty dodatkowe wskazane w ust. 7 pkt 2 Regulaminu).

9. Każdy Kandydat(-ka) ma obowiązek udostępnić Organizatorowi Projektu do wglądu swój dowód osobisty, na potwierdzenie swojej tożsamości oraz weryfikacji przez Organizatora Projektu poprawności danych osobowych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym. Dowód osobisty przedstawiany jest wyłącznie do wglądu – bez kserowania dokumentu.

10. Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich osób chcących przystąpić do Projektu.

11. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej w ust. 3 liczby Uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej.

12. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu .

13. Osoba zakwalifikowana do projektu podpisuje Umowę Uczestnictwa w projekcie i od tego momentu staje się Uczestnikiem Projektu, z zastrzeżeniem konieczności ponownej oceny kwalifikowalności danego Uczestnika projektu bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

14. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do projektu nie zgłosi się w wyznaczonym terminie (nie krótszym, niż 3 dni robocze) na podpisanie Umowy Uczestnictwa w projekcie, zostaje przeniesiona na listę rezerwową. Na powstałe miejsce przyjęta zostaje pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.

15. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc, Organizator Projektu będzie kontaktował się z osobami z listy rezerwowej.

16. Dokumenty zgłoszeniowe złożone przez Kandydatów nie podlegają zwrotowi.

Projekt realizowany jest przez firmę CENTRUM SZKOLENIOWO – DORADCZE Stanisław Bednarz w spadku.

Biuro projektu: 43-603 Jaworzno, ul. Karola Darwina 17
telefon kontaktowy: 795-501-719; e-mail: kwalifikacje@szkolenia-bednarz.pl

Czynne:   poniedziałek i środa 7:00 – 18:00;    wtorek, czwartek i piątek 7:00 – 15:00

  REKRUTACJA:  tel. 795 501 714 lub   505 454 504
rekrutacja@szkolenia-bednarz.pl