Logotypy Partnerów Projektu

24 osoby

Projekt „24 OSOBY” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2019 r. do 31 marca 2020r.

CEL GŁÓWNY: Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 24 osób (14 K i 10 M) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.09.2019 r. – 29.02.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 392 484,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  372 859,80 zł

W ramach Projektu, dla każdego Uczestnika/Uczestniczki, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 2. Szkolenie zawodowe przygotowujące do egzaminu certyfikowanego lub podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, kończące się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji,
 3. Staż trwający 3 miesiące,
 4. Pośrednictwo pracy.

——————————————————————————————————————————————–  Zasady realizacji doradztwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD):

 • Doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) jest wsparciem obligatoryjnym dla każdego uczestnika projektu.
 • Zakres tematyczny doradztwa zawodowego obejmuje następujące elementy realizowane na rzecz uczestników projektu:
 • pogłębiona analiza potrzeb (zakresu i intensywności wsparcia, doboru szkoleń), rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej i identyfikacja potrzeb,
 • opracowanie i objęcie IPD wszystkich Uczestników projektu,
 • określenie stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • analiza osobowości zawodowej i określenie predyspozycji zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • określenie potencjału: analiza mocnych i słabych stron,
 • uczenie radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych i zawodowych,
 • motywowanie uczestników do wytrwania w zaplanowanych działaniach,
 • trening umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy (kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju osobistego i sfery emocjonalnej),
 • monitoring w trakcie całej ścieżki aktywizacji zawodowej uczestnika projektu (analiza działań i weryfikacja/modyfikacja IPD).
 • Spotkania Doradcy zawodowego z Uczestnikami projektu mogą odbywać się w tygodniu w dni robocze w godzinach rannych lub popołudniowych oraz w weekend (sobota i niedziela) w zależności od potrzeb uczestników. Spotkania realizowane są w formie indywidualnej (1:1).
 • Doradztwo zawodowe trwać będzie średnio 8 godzin dla jednego Uczestnika projektu.

—————————————————————————————————————————————

Szkolenia zawodowe oraz staż są wsparciem fakultatywnym (nieobowiązkowym), z zastrzeżeniem, że każdy uczestnik projektu ma obowiązek udziału w minimum jednej z tych form wsparcia – tj. szkolenie i/lub staż. Jednocześnie Organizator Projektu będzie dążył do objęcia zarówno szkoleniem jak i stażem wszystkich uczestników projektu wymagających kompleksowego wsparcia.

—————————————————————————————————————————————

Zasady realizacji szkoleń zawodowych:

 1. Rodzaj/kierunek szkolenia, na który kierowany jest Uczestnik projektu, wybierany jest na etapie przygotowywania Indywidualnego Planu Działania dla danego Uczestnika projektu, (z zastrzeżeniem
  ppkt 5).
 2. Szkolenia realizowane będą w średnio 10-12-osobowych grupach – liczba osób w danej grupie szkoleniowej uzależniona jest od specyfiki szkolenia oraz ilości Uczestników zakwalifikowanych na dane szkolenie.
 3. Średni planowany czas trwania szkolenia to 150 godz. na 1 Uczestnika projektu. Faktyczny czas trwania szkolenia uzależniony będzie od rodzaju/kierunku szkolenia i jego specyfiki.
 4. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub weekendowo, zależnie od możliwości uczestników.
  • Szkolenia realizowane w ramach projektu co do zasady muszą:
  • przygotowywać do egzaminów certyfikowanych i/lub
  • podnosić kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

W związku z tym po zakończeniu szkolenia dla każdego Uczestnika przewidziany jest egzamin zewnętrzny, po zdaniu którego Uczestnik otrzymuje certyfikat/ świadectwo potwierdzający(-e) uzyskanie kwalifikacji/ kwalifikacji w zawodzie.

 • Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją szkoleń będą przekazywane uczestnikom i uczestniczkom przez Organizatora Projektu osobiście, drogą mailową lub telefonicznie.
 • W sytuacjach nagłych Organizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i godzin odbywania zajęć.
 • Każdy Uczestnik projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniach w pełnym wymiarze godzin oraz przystąpienia do egzaminu zewnętrznego.
 • Aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia konieczne jest uczestnictwo w minimum 80% zajęć przewidzianych na danym kursie.
 • W przypadku podjęcia pracy przez uczestnika/uczestniczkę w trakcie trwania szkolenia, na jego/jej wniosek istnieje możliwość kontynuowania udziału w szkoleniu w celu uzyskania kwalifikacji.
 • Harmonogram szkolenia przekazany będzie uczestnikom w dniu rozpoczęcia danego szkolenia.

—————————————————————————————————————————————

Zasady realizacji staży:

 • Zakres oraz długość trwania stażu, na który kierowany jest Uczestnik projektu, wskazywany jest na etapie przygotowywania Indywidualnego Planu Działania dla danego Uczestnika projektu.
 • W stażu może wziąć udział wyłącznie Uczestnik projektu, który w momencie rozpoczęcia stażu jest osobą pozostającą bez zatrudnienia (tj. bezrobotną lub bierną zawodowo/nieaktywną zawodowo).
 • W ramach projektu zaplanowano możliwość odbycia stażu dla każdego Uczestnika. Minimalny okres trwania stażu wynosi pełne 3 miesiące.
 • Czas pracy w trakcie stażu wynosi: 8 godz./dzień (40 godz./tydzień), a dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 7 godz./dzień (35 godz./ tydzień).
 • Staż realizowany jest na podstawie trójstronnej umowy zawieranej pomiędzy uczestnikiem projektu, pracodawcą przyjmującym na staż oraz Organizatorem projektu (Fundacja MPM), który odpowiada za realizację staży w ramach projektu.
 • Program stażu opracowywany będzie indywidualnie dla każdego Uczestnika projektu, z uwzględnieniem jego potrzeb i potencjału oraz będzie zawierał in. treści, cele i zakres obowiązków.
 • Staż będzie spełniać standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży, w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk oraz w Standardach udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w województwie śląskim[1].
 • Po zakończeniu stażu każdemu Uczestnikowi wystawiana jest opinia od pracodawcy (u którego dana osoba odbywała staż) oraz wydawane jest zaświadczenie o odbyciu stażu.

———————————————————————————————————————————————

Zasady realizacji pośrednictwa pracy:

 • Pośrednictwo pracy jest wsparciem zaplanowanym dla każdego Uczestnika projektu, realizowanym w całym okresie jego udziału w pozostałych formach wsparcia w ramach projektu (tj. od momentu odbycia doradztwa zawodowego, poprzez cały okres udział w szkoleniu oraz w stażu, w tym także w okresie pomiędzy tymi formami wsparcia) oraz po zakończeniu przez niego udziału w stażu, aż do momentu podjęcia zatrudnienia (nie dłużej jednak niż do momentu zakończenia realizacji projektu).
 • Zakres tematyczny pośrednictwa pracy obejmuje następujące elementy:
 • pozyskiwanie ofert stażu oraz pracy w zakresie wyboru zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami,
 • pomoc w wyszukiwaniu ofert stażu/pracy
 • przedstawienie minimum 3 ofert stażu/pracy każdemu Uczestnikowi projektu,
 • analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem ofert pracy,
 • współpraca z regionalnymi pracodawcami (monitoring potrzeb, organizowanie spotkań rekrutacyjnych).
 • Spotkania Pośrednika pracy z Uczestnikami projektu mogą odbywać się w tygodniu w dni robocze w godzinach rannych lub popołudniowych oraz w weekend (sobota i niedziela) w zależności od potrzeb uczestników. Spotkania realizowane są w formie indywidualnej (1:1).
 • Pośrednictwo pracy trwać będzie średnio 8 godzin dla jednego Uczestnika projektu.

Planowany okres rekrutacji do projektu: wrzesień – październik 2019r.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Rekrutacji – tel. 798 893 087

Warunki przystąpienia do projektu:

 1. Projekt adresowany jest wyłącznie do osób, które spełniają wszystkie następujące warunki:
 • wiek w przedziale 18-29 lat,
 • przynależność do kategorii NEET,
 • posiadanie statusu osoby biernej zawodowo,
 • nie uczestniczenie w kształceniu i szkoleniu (w trybie dziennym),
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • nie przynależenie do żadnej z poniższych grup:
  • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
  • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu) – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży,
  • matki przebywające w domach samotnej matki,
  • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
  • Oceny kwalifikowalności danego uczestnika projektu dokonuje się na etapie rekrutacji oraz ponownie – bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

2. Planowana liczba Uczestników projektu to 24 osoby.

3. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:

a. Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami kwalifikowalności do udziału w projekcie oraz załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza:

   • Oświadczenie dot. zapoznania się z regulaminem oraz przyjęcia zobowiązań wynikających z udziału w projekcie,
   • Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych.

b. W przypadku osób niepełnosprawnych:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego).

———————————————————————————————————————————————

Procedura rekrutacji (etapy i kryteria)

 1. Kandydaci, przed złożeniem Formularza Zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść poprzez podpisanie załącznika 1 do Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu wskazanych w § 2 ust. 8.
 3. Rekrutacja trwać będzie od września 2019 r. i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie 24 osób spełniających kryteria uczestnictwa wskazane w § 3 ust. 1.
 4. Nabór do projektu ma charakter otwarty i ciągły.
 5. Zgłoszenia do Projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych § 3 ust. 3) przyjmowane są:
  • mailowo na adres: 24osoby@szkolenia-bednarz.pl
  • osobiście w Biurze Projektu,
  • pocztą/ kurierem na adres Biura Projektu.
 6. Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału
  w Projekcie.

———————————————————————————————————————————————

 1. Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu:

Etap 1: Ocena formalna – polegająca na weryfikacji:

 1. spełniania kryteriów kwalifikowalności wyszczególnionych w § 3,
 2. przesłania zgłoszenia w formie wskazanej w ust. 5.

Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia zawierające:

 • Formularz Zgłoszeniowy wypełniony na właściwym wzorze, w sposób czytelny oraz opatrzony datą i podpisem Kandydata oraz
 • wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w § 3 ust. 3, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w projekcie.

Kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów.
W razie konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów zgłoszeniowych, kandydat(-ka) zostanie
w tym celu wezwany telefonicznie i/lub pisemnie i/lub mailowo.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w § 3 ust. 1,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych § 3 ust. 3,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu w sposób określony w § 3 ust. 3 lit. a).

Kandydaci, którzy przesłali swoje zgłoszenie mailowo, składają własnoręczny podpis na wcześniej wypełnionym przez siebie i przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym. Podpis należy złożyć w Biurze Projektu przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej.

Etap 2: Ocena merytoryczna

Na tym etapie rekrutacji Organizator przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:

 • osoby z niepełnosprawnością – 1 punkt,
 • miejsce zamieszkania na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji – 1 punkt
 • miejsce zamieszkania na terenie jednego z miast średnich – 1 punkt
 • posiadanie wykształcenia na poziomie maksymalnie ISCED 3 – 2 punkty,
 • osoby będące byłymi uczestnikami projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych
  w ramach celu tematycznego 9 w RPO – 4 punkty

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które korzystały ze wsparcia w ramach projektów CT 9 RPO WSL. W następnej kolejności  do projektu przyjmowane będą osoby, które uzyskały największą ilość punktów za spełnianie wyszczególnionych powyżej kryteriów.

Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

Efektem procesu rekrutacji jest sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu dostępna w Biurze Projektu. O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.

W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń – decyduje data wpływu zgłoszenia.

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów.

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście, telefonicznie lub listownie.

———————————————————————————————————————————————

8. Zakłada się, iż wśród wszystkich Uczestników Projektu, osoby z poszczególnych grup stanowić będą:

  • osoby bierne zawodowo/nieaktywne zawodowo – 100%
  • osoby zamieszkałe na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR) – minimum 20%,
  • osoby zamieszkałe w miastach średnich – minimum 20%,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3) – minimum 30%,
  • kobiety – około 60%, mężczyźni – około 40%,

Minimalne założenia ilościowe wskazane w pkt 1 – 4 są obligatoryjne dla projektu.

Założenia wskazane w pkt 5 wynikają z analizy rynku dokonanej przez Organizatora Projektu na etapie tworzenia projektu i odzwierciedlają ówczesne statystyki. Niemniej Organizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych proporcji wśród ostatecznie zakwalifikowanych Uczestników, co wynikać będzie z faktycznych zgłoszeń osób kwalifikujących się do projektu, w tym osób, którym przyznane zostaną punkty dodatkowe wskazane w ust. 7 pkt 2).

9. Każdy Kandydat(-ka) ma obowiązek udostępnić Organizatorowi Projektu do wglądu swój dowód osobisty,
na potwierdzenie swojej tożsamości oraz weryfikacji przez Organizatora Projektu poprawności danych osobowych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym. Dowód osobisty przedstawiany jest wyłącznie do wglądu – bez kserowania dokumentu.

10. Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich osób chcących przystąpić do Projektu.

11. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej w ust. 3 liczby Uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej.

12. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu wskazanej w § 2 ust. 8.

13. Osoba zakwalifikowana do projektu podpisuje Umowę Uczestnictwa w projekcie i od tego momentu staje się Uczestnikiem Projektu, z zastrzeżeniem konieczności ponownej oceny kwalifikowalności danego Uczestnika projektu bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

14. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do projektu nie zgłosi się w wyznaczonym terminie (nie krótszym, niż 3 dni robocze) na podpisanie Umowy Uczestnictwa w projekcie, zostaje przeniesiona na listę rezerwową. Na powstałe miejsce przyjęta zostaje pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.

15. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc, Organizator Projektu będzie kontaktował się z osobami z listy rezerwowej.

16. Osoba z listy rezerwowej może dołączyć do grupy szkoleniowej maksymalnie do czasu zrealizowania w ramach projektu 20 % odbytych zajęć, po konsultacjach wyrównawczych z trenerem i podpisaniu oświadczenia o świadomości, że część zajęć w ramach projektu już się odbyła i nie ma możliwości ich powtórzenia.

17. Dokumenty zgłoszeniowe złożone przez Kandydatów nie podlegają zwrotowi.


Wykaz gmin objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji (wg stanu na dzień 21.08.2019r.):

 

 1. Będzin
 2. Bielsko-Biała
 3. Bieruń
 4. Blachownia
 5. Bobrowniki
 6. Bojszowy
 7. Buczkowice
 8. Bytom
 9. Chorzów
 10. Chybie
 11. Ciasna
 12. Cieszyn
 13. Czechowice-Dziedzice
 14. Czeladź
 15. Czernichów
 16. Czerwionka-Leszczyny
 17. Częstochowa
 18. Dąbrowa Górnicza
 19. Dąbrowa Zielona
 20. Gaszowice
 21. Gierałtowice
 22. Gliwice
 23. Goczałkowice-Zdrój
 24. Hażlach
 25. Imielin
 26. Istebna
 27. Janów
 28. Jastrzębie-Zdrój
 29. Jaworze
 30. Jaworzno
 31. Jejkowice
 32. Jeleśnia
 33. Kalety
 34. Katowice
 35. Kłobuck
 36. Kłomnice
 37. Knurów
 38. Kochanowice
 39. Koniecpol
 40. Konopiska
 41. Kornowac
 42. Koziegłowy
 43. Krupski Młyn
 44. Krzanowice
 45. Krzepice
 46. Krzyżanowice
 47. Kuźnia Raciborska
 48. Lelów
 49. Lędziny
 50. Lipie
 51. Lipowa
 52. Lubomia
 53. Lyski
 54. Łazy
 55. Łodygowice
 56. Miasteczko Śląskie
 57. Miedźna
 58. Mierzęcice
 59. Mikołów
 60. Milówka
 61. Mstów
 62. Mszana
 63. Mysłowice
 64. Myszków
 65. Nędza
 66. Ogrodzieniec
 67. Olsztyn
 68. Ornontowice
 69. Orzesze
 70. Ożarowice
 71. Pawłowice
 72. Piekary Śląskie
 73. Pietrowice Wielkie
 74. Pilchowice
 75. Poraj
 76. Poręba
 77. Przyrów
 78. Przystajń
 79. Psary
 80. Pszczyna
 81. Pszów
 82. Pyskowice
 83. Racibórz
 84. Radlin
 85. Radzionków
 86. Rędziny
 87. Ruda Śląska
 88. Rudnik
 89. Rudziniec
 90. Rybnik
 91. Rydułtowy
 92. Siemianowice Śląskie
 93. Siewierz
 94. Skoczów
 95. Sławków
 96. Sosnowiec
 97. Sośnicowice
 98. Starcza
 99. Szczyrk
 100. Ślemień
 101. Świerklaniec
 102. Świerklany
 103. Świętochłowice
 104. Świnna
 105. Tarnowskie Góry
 106. Toszek
 107. Tychy
 108. Ujsoły
 109. Ustroń
 110. Węgierska Górka
 111. Wisła
 112. Wodzisław Śląski
 113. Wojkowice
 114. Woźniki
 115. Wyry
 116. Zabrze
 117. Zawiercie
 118. Zbrosławice
 119. Zebrzydowice
 120. Żarki
 121. Żory
 122. Żywiec

Wykaz miast średnich (stan na 21.08.2019r.):

 1. Będzin
 2. Bielsko-Biała
 3. Bieruń
 4. Bytom
 5. Chorzów
 6. Cieszyn
 7. Czechowice-Dziedzice
 8. Czeladź
 9. Czerwionka-Leszczyny
 10. Częstochowa
 11. Dąbrowa Górnicza
 12. Gliwice
 13. Jastrzębie Zdrój
 14. Jaworzno
 15. Knurów
 16. Lubliniec
 17. Łaziska Górne
 18. Mikołów
 19. Mysłowice
 20. Myszków
 21. Orzesze
 22. Piekary Śląskie
 23. Pszczyna
 24. Racibórz
 25. Ruda Śląska
 26. Rybnik
 27. Rydułtowy
 28. Siemianowice Śląskie
 29. Sosnowiec
 30. Świętochłowice
 31. Tarnowskie Góry
 32. Tychy
 33. Wodzisław Śląski
 34. Zabrze
 35. Zawiercie
 36. Żory
 37. Żywiec

Tutuł rozwijanego blogu

Toggle content goes here, click edit button to change this text.