Logotypy Partnerów Projektu

Aktywnie ku zatrudnieniu

Projekt „Aktywnie ku zatrudnieniu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 sierpnia 2019 r. do 31 października 2020 r.

Celem głównym Projektu jest wzrost możliwości zatrudnienia 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) w wieku 18 – 29 lat,  w tym w szczególności osób które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu, w tym z niepełnosprawnościami, bez pracy, niezarejestrowanych
w urzędach pracy z terenu województwa śląskiego poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej realizowanych w okresie trwania projektu.

Wartość Projektu wynosi: 1 745 193,60  PLN.

Dofinansowanie Projektu: 1 657 933,92 PLN

W ramach Projektu, dla każdego Uczestnika/Uczestniczki, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym:

Dla Uczestników/Uczestniczek zaplanowana jest wstępna identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia
od rynku pracy. Realizowane wsparcie będzie procesem wytyczania ścieżki rozwoju Uczestnika/Uczestniczki w ścisłej współpracy z DORADCĄ ZAWODOWYM, kładąc szczególny nacisk na kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju osobistego oraz sfery emocjonalnej.

Przeprowadzona zostanie analiza osobowości zawodowej i określenie predyspozycji zawodowych, tworząc plan rozwoju kariery zawodowej. Przed Uczestnikami/Uczestniczkami zostaną postawione cele i zadania zawodowe, uwzględniające ich deficyty i potencjały poprzez dogłębną analizę mocnych i słabych stron wraz z poświeceniem czasu pracy nad motywacją do wytrwania w zaplanowanych działaniach.

Efekty całego procesu zostaną podsumowane w postaci IPD, który będzie zawierał: opis obecnej sytuacji osoby, diagnozę braku zatrudnienia, opis kierunku rozwoju zawodowego, działania w kontekście Projektu oraz te do samodzielnej realizacji z uwzględnieniem terminu ich realizacji, a także oczekiwane efekty. IPD przełoży się na realizację kolejnych etapów wsparcia.

Poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb po procesie rekrutacji to średnio 6 godzin zegarowych/1 Uczestnik/Uczestniczka Projektu – liczba spotkań i czas trwania ustalane indywidualnie z doradcą zawodowym dostosowane do potrzeb Uczestnika/Uczestniczki Projektu.

 

 1. Wsparcie szkoleniowe :                                                                             

Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników/Uczestniczek Projektu, i potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy (zgodnie z aktualnym BAROMETREM ZAWODÓW dla Województwa Śląskiego).

Wysokiej jakości szkolenia umożliwią Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z predyspozycjami i zapotrzebowaniem rynku pracy,
co ograniczy liczbę mieszkańców województwa śląskiego pozostających bez zatrudnienia.

 1. 3 do 6- miesięczny staż zawodowy.

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy
i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

Staże/praktyki zawodowe realizowane w ramach Projektu będą zgodne z tematyką szkoleń oferowanych w Projekcie na rzecz Uczestnika/Uczestniczki lub posiadanymi przez niego/nią kwalifikacjami lub kompetencjami (uwzględnionymi w Indywidualnym Programie Działania). Indywidualne podejście do każdego Uczestnika/Uczestniczki umożliwi dostosowanie długości wsparcia do potrzeb każdego Uczestnika/Uczestniczki. potrzeba i długość udziału
w stażu/praktyce zawodowej będzie realizowana zgodnie z wskazaniami IPD.

Czas trwania stażu wynosi od 3 do 6 miesięcy na osobę 8h/dzień (7h w przypadku osób niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

 

 1. Pośrednictwo pracy

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma za zadanie m.in. przedstawiać oferty pracy (przynajmniej 3 ofert dla każdego Uczestnika/każdej Uczestniczki), pomóc
w wyszukiwaniu ofert pracy, a także w analizie dokumentów aplikacyjnych pod kątem ofert pracy.

Pośrednictwo pracy zostanie ustalone indywidualnie z pośrednikiem, średnio 6h/os. (zegarowych) dostępność w całym okresie udziału w Projekcie, do miesiąca po zakończeniu stażu.

 

Projekt skierowany jest do 100 osób, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-29 lat(wiek wymagany na dzień przystąpienia do Projektu),
 • niepracujących (biernych zawodowo, NIE zarejestrowanych w urzędzie pracy),
 • niekształcących się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałych na terenie woj. Śląskiego

 

W ramach Projektu Uczestnicy/Uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach ,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu,
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia i staż
 • możliwość refundacji kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w trakcie stażu

Do udziału w Projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji,
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne)
 • osoby będące byłymi uczestnikami projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO

Biuro projektu:

43-603 Jaworzno, ul. Karola Darwina 17

Czynne:

poniedziałek i środa 7:00 – 18:00;

wtorek, czwartek i piątek 7:00 – 15:00

telefon kontaktowy: 509-681-574;

 REKRUTACJA:  tel. 795 501 714 lub  505 454 504 

e-mail: aktywniekuzatrudnieniu@szkolenia-bednarz.pl

Planowany okres rekrutacji do projektu sierpień 2019r. – sierpień 2020r.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Rekrutacji – tel. 517 921 652

Warunki przystąpienia do projektu

 1. Projekt adresowany jest wyłącznie do osób, które spełniają wszystkie następujące warunki:
 • wiek w przedziale 15-29 lat,
 • przynależność do kategorii NEET,
 • posiadanie statusu osoby biernej zawodowo,
 • nie uczestniczenie w kształceniu i szkoleniu (w  trybie dziennym),
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • nie przynależenie do żadnej z poniższych grup:
  • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
  • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu) – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży,
  • matki przebywające w domach samotnej matki,
  • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Oceny kwalifikowalności danego uczestnika projektu dokonuje się na etapie rekrutacji oraz ponownie – bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

2. Planowana liczba Uczestników projektu to 100 osób.

3. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:

  1. Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami kwalifikowalności do udziału w projekcie oraz załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza:
   • Oświadczenie dot. zapoznania się z regulaminem oraz przyjęcia zobowiązań wynikających z udziału w projekcie,
   • Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych.
  2. W przypadku osób niepełnosprawnych:
   • Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
   • Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego).

Procedura rekrutacji (etapy i kryteria)

 1. Kandydaci, przed złożeniem Formularza Zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść poprzez podpisanie załącznika 1 do Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu wskazanych w § 2 ust. 8.
 3. Rekrutacja trwać będzie od sierpnia 2019 r. i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie 100 osób spełniających kryteria uczestnictwa wskazane w § 3 ust. 1.
 4. Nabór do projektu ma charakter otwarty i ciągły.
 5. Zgłoszenia do Projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych § 3 ust. 3) przyjmowane są:

6. Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest         jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

7. Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu:

Etap 1: Ocena formalna – polegająca na weryfikacji:

   1. spełniania kryteriów kwalifikowalności wyszczególnionych w § 3,
   2. przesłania zgłoszenia w formie wskazanej w ust. 5.

Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia zawierające:

 • Formularz Zgłoszeniowy wypełniony na właściwym wzorze, w sposób czytelny oraz opatrzony datą i podpisem Kandydata oraz
 • wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w § 3 ust. 3, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w projekcie.

Kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów.
W razie konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów zgłoszeniowych, kandydat(-ka) zostanie w tym celu wezwany telefonicznie i/lub pisemnie i/lub mailowo.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w § 3 ust. 1,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych § 3 ust. 3,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu w sposób określony w § 3 ust. 3 lit. a).

Kandydaci, którzy przesłali swoje zgłoszenie mailowo, składają własnoręczny podpis na wcześniej wypełnionym przez siebie i przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym. Podpis należy złożyć w Biurze Projektu przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej.

Etap 2: Ocena merytoryczna

Na tym etapie rekrutacji Organizator Projektu przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:

 • posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnością – 2 punkt,
 • miejsce zamieszkania na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR) – 2 punkt,
 • miejsce zamieszkania na terenie jednego z miast średnich – 2 punkt,
 • posiadanie wykształcenia na poziomie maksymalnie ISCED 3 – 2 punkty,
 • osoby będące byłymi uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO – 4 punkty.

Do projektu przyjmowane będą osoby, które uzyskały największą ilość punktów za spełnianie wyszczególnionych powyżej kryteriów.

Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

Efektem procesu rekrutacji jest sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu dostępna w Biurze Projektu. O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.

Organizator Projektu sporządza dwie osobne listy – listę kobiet zakwalifikowanych do projektu oraz listę mężczyzn zakwalifikowanych do projektu (co zapewni równość szans w dostępie do projektu i zasięgu interwencji).

W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń – decyduje data wpływu zgłoszenia.

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów, osobna lista dla kobiet i osobna dla mężczyzn.

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście, telefonicznie lub listownie.

8. Zakłada się, iż wśród wszystkich Uczestników Projektu, osoby z poszczególnych grup stanowić będą:

  • osoby bierne zawodowo/nieaktywne zawodowo – 100%
  • osoby zamieszkałe na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR) – minimum 20%,
  • osoby zamieszkałe w miastach średnich – minimum 20%,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3) – minimum 30%
  • kobiety – około 60%, mężczyźni – około 40%,

Minimalne założenia ilościowe wskazane w pkt 1 – 4 są obligatoryjne dla projektu.

Założenia wskazane w pkt 5 wynikają z analizy rynku dokonanej przez Organizatora Projektu na etapie tworzenia projektu i odzwierciedlają ówczesne statystyki. Niemniej Organizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych proporcji wśród ostatecznie zakwalifikowanych Uczestników, co wynikać będzie z faktycznych zgłoszeń osób kwalifikujących się do projektu, w tym osób, którym przyznane zostaną punkty dodatkowe wskazane w ust. 7 pkt 2).

9. Każdy Kandydat(-ka) ma obowiązek udostępnić Organizatorowi Projektu do wglądu swój dowód osobisty, na potwierdzenie swojej tożsamości oraz weryfikacji przez Organizatora Projektu poprawności danych osobowych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym. Dowód osobisty przedstawiany jest wyłącznie do wglądu – bez kserowania dokumentu.

10. Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich osób chcących przystąpić do Projektu.

11. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej w ust. 3 liczby Uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej.

12.Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu wskazanej w § 2 ust. 8.

13. Osoba zakwalifikowana do projektu podpisuje Umowę Uczestnictwa w projekcie i od tego momentu staje się Uczestnikiem Projektu, z zastrzeżeniem konieczności ponownej oceny kwalifikowalności danego Uczestnika projektu bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

14. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do projektu nie zgłosi się w wyznaczonym terminie (nie krótszym, niż 3 dni robocze) na podpisanie Umowy Uczestnictwa w projekcie, zostaje przeniesiona na listę rezerwową. Na powstałe miejsce przyjęta zostaje pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.

15. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc, Organizator Projektu będzie kontaktował się z osobami z listy rezerwowej.

16. Osoba z listy rezerwowej może dołączyć do grupy szkoleniowej maksymalnie do czasu zrealizowania w ramach projektu 20 % odbytych zajęć, po konsultacjach wyrównawczych z trenerem i podpisaniu oświadczenia o świadomości, że część zajęć w ramach projektu już się odbyła i nie ma możliwości ich powtórzenia.

17. Dokumenty zgłoszeniowe złożone przez Kandydatów nie podlegają zwrotowi.


Wykaz gmin objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji (wg stanu na dzień 21.08.2019r.):

 

 1. Będzin
 2. Bielsko-Biała
 3. Bieruń
 4. Blachownia
 5. Bobrowniki
 6. Bojszowy
 7. Buczkowice
 8. Bytom
 9. Chorzów
 10. Chybie
 11. Ciasna
 12. Cieszyn
 13. Czechowice-Dziedzice
 14. Czeladź
 15. Czernichów
 16. Czerwionka-Leszczyny
 17. Częstochowa
 18. Dąbrowa Górnicza
 19. Dąbrowa Zielona
 20. Gaszowice
 21. Gierałtowice
 22. Gliwice
 23. Goczałkowice-Zdrój
 24. Hażlach
 25. Imielin
 26. Istebna
 27. Janów
 28. Jastrzębie-Zdrój
 29. Jaworze
 30. Jaworzno
 31. Jejkowice
 32. Jeleśnia
 33. Kalety
 34. Katowice
 35. Kłobuck
 36. Kłomnice
 37. Knurów
 38. Kochanowice
 39. Koniecpol
 40. Konopiska
 41. Kornowac
 42. Koziegłowy
 43. Krupski Młyn
 44. Krzanowice
 45. Krzepice
 46. Krzyżanowice
 47. Kuźnia Raciborska
 48. Lelów
 49. Lędziny
 50. Lipie
 51. Lipowa
 52. Lubomia
 53. Lyski
 54. Łazy
 55. Łodygowice
 56. Miasteczko Śląskie
 57. Miedźna
 58. Mierzęcice
 59. Mikołów
 60. Milówka
 61. Mstów
 62. Mszana
 63. Mysłowice
 64. Myszków
 65. Nędza
 66. Ogrodzieniec
 67. Olsztyn
 68. Ornontowice
 69. Orzesze
 70. Ożarowice
 71. Pawłowice
 72. Piekary Śląskie
 73. Pietrowice Wielkie
 74. Pilchowice
 75. Poraj
 76. Poręba
 77. Przyrów
 78. Przystajń
 79. Psary
 80. Pszczyna
 81. Pszów
 82. Pyskowice
 83. Racibórz
 84. Radlin
 85. Radzionków
 86. Rędziny
 87. Ruda Śląska
 88. Rudnik
 89. Rudziniec
 90. Rybnik
 91. Rydułtowy
 92. Siemianowice Śląskie
 93. Siewierz
 94. Skoczów
 95. Sławków
 96. Sosnowiec
 97. Sośnicowice
 98. Starcza
 99. Szczyrk
 100. Ślemień
 101. Świerklaniec
 102. Świerklany
 103. Świętochłowice
 104. Świnna
 105. Tarnowskie Góry
 106. Toszek
 107. Tychy
 108. Ujsoły
 109. Ustroń
 110. Węgierska Górka
 111. Wisła
 112. Wodzisław Śląski
 113. Wojkowice
 114. Woźniki
 115. Wyry
 116. Zabrze
 117. Zawiercie
 118. Zbrosławice
 119. Zebrzydowice
 120. Żarki
 121. Żory
 122. Żywiec

Wykaz miast średnich (stan na 21.08.2019r.):

 

 1. Będzin
 2. Bielsko-Biała
 3. Bieruń
 4. Bytom
 5. Chorzów
 6. Cieszyn
 7. Czechowice-Dziedzice
 8. Czeladź
 9. Czerwionka-Leszczyny
 10. Częstochowa
 11. Dąbrowa Górnicza
 12. Gliwice
 13. Jastrzębie Zdrój
 14. Jaworzno
 15. Knurów
 16. Lubliniec
 17. Łaziska Górne
 18. Mikołów
 19. Mysłowice
 20. Myszków
 21. Orzesze
 22. Piekary Śląskie
 23. Pszczyna
 24. Racibórz
 25. Ruda Śląska
 26. Rybnik
 27. Rydułtowy
 28. Siemianowice Śląskie
 29. Sosnowiec
 30. Świętochłowice
 31. Tarnowskie Góry
 32. Tychy
 33. Wodzisław Śląski
 34. Zabrze
 35. Zawiercie
 36. Żory
 37. Żywiec

 

01.10.2020 Informacja o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 06/ZC/POWR.01.02.01-24-0190/18

Informujemy o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 06/ZC/POWR.01.02.01-24-0190/18 w ramach rozeznania rynku dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „AKTYWNIE KU ZATRUDNIENIU” nr POWR.01.02.01-24-0190/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Do pobrania: Zapytanie cenowe nr 06/ZC/POWR.01.02.01-24-0190/18

Do pobrania: Formularz cenowy (wersja do edycji)

 

17.09.2020 Informacja o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 05/RR/POWR.01.02.01-24-0190/18

Informujemy o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 05/RR/POWR.01.02.01-24-0190/18 w ramach rozeznania rynku dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu po szkoleniu w ramach projektu pt. „AKTYWNIE KU ZATRUDNIENIU” nr POWR.01.02.01-24-0190/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Do pobrania: Zapytanie cenowe nr 05/RR/POWR.01.02.01-24-0190/18

Do pobrania: Formularz cenowy (wersja do edycji)

 

03.09.2020 Informacja o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 05/ZC/POWR.01.02.01-24-0190/18

Informujemy o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 05/ZC/POWR.01.02.01-24-0190/18 w ramach rozeznania rynku dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu pt. „AKTYWNIE KU ZATRUDNIENIU” nr POWR.01.02.01-24-0190/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Do pobrania: Zapytanie cenowe nr 05/ZC/POWR.01.02.01-24-0190/18

Do pobrania: Formularz cenowy (wersja do edycji)

 

 

24.08.2020 Informacja o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 04/RR/POWR.01.02.01-24-0190/18

Informujemy o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 04/RR/POWR.01.02.01-24-0190/18 w ramach rozeznania rynku dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu pt. „AKTYWNIE KU ZATRUDNIENIU” nr POWR.01.02.01-24-0190/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Do pobrania: Zapytanie cenowe nr 04/RR/POWR.01.02.01-24-0190/18

Do pobrania: Formularz cenowy (wersja do edycji)

 

20.07.2020 Informacja o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 04/ZC/POWR.01.02.01-24-0190/18

Informujemy o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 04/ZC/POWR.01.02.01-24-0190/18 w ramach rozeznania rynku dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu pt. „AKTYWNIE KU ZATRUDNIENIU” nr POWR.01.02.01-24-0190/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Do pobrania: Zapytanie cenowe nr 04/ZC/POWR.01.02.01-24-0190/18

Do pobrania: Formularz cenowy (wersja do edycji)

 

19.06.2020 Informacja o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 03/RR/POWR.01.02.01-24-0190/18

Informujemy o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 03/RR/POWR.01.02.01-24-0190/18 w ramach rozeznania rynku dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu po szkoleniu w ramach projektu pt. „AKTYWNIE KU ZATRUDNIENIU” nr POWR.01.02.01-24-0190/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Do pobrania: Zapytanie cenowe nr 03/RR/POWR.01.02.01-24-0190/18

Do pobrania: Formularz cenowy (wersja do edycji)

 

09.03.2020 Informacja o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 02/RR/POWR.01.02.01-24-0190/18

Informujemy o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 02/RR/POWR.01.02.01-24-0190/18 w ramach rozeznania rynku dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu po szkoleniu w ramach projektu pt. „AKTYWNIE KU ZATRUDNIENIU” nr POWR.01.02.01-24-0190/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Do pobrania: Zapytanie cenowe nr 02/RR/POWR.01.02.01-24-0190/18

Do pobrania: Formularz cenowy (wersja do edycji)

 

03.03.2020 Informacja o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 03/ZC/POWR.01.02.01-24-0190/18

Informujemy o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 03/ZC/POWR.01.02.01-24-0190/18 w ramach rozeznania rynku dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu pt. „AKTYWNIE KU ZATRUDNIENIU” nr POWR.01.02.01-24-0190/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Do pobrania: Zapytanie cenowe nr 03/ZC/POWR.01.02.01-24-0190/18

Do pobrania: Formularz cenowy (wersja do edycji)

 

 

26.02.2020 Informacja o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 02/ZC/POWER.01.02.01-24-0190/18

Informujemy o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 02/ZC/POWR.01.02.01-24-0190/18 w ramach rozeznania rynku dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu pt. „AKTYWNIE KU ZATRUDNIENIU” nr POWR.01.02.01-24-0190/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Do pobrania: Zapytanie cenowe nr 02/ZC/POWR.01.02.01-24-0190/18

Do pobrania: Formularz cenowy (wersja do edycji)

 

21.02.2020 Informacja o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 01/RR/POWR.01.02.01-24-0190/18

Informujemy o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 01/RR/POWR.01.02.01-24-0190/18 w ramach rozeznania rynku dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu po szkoleniu w ramach projektu pt. „AKTYWNIE KU ZATRUDNIENIU” nr POWR.01.02.01-24-0190/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Do pobrania: Zapytanie cenowe nr 01/RR/POWR.01.02.01-24-0190/18

Do pobrania: Formularz cenowy (wersja do edycji)

 

31.01.2020 Informacja o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 01/ZC/POWR.01.02.01-24-0190/18

Informujemy o ogłoszeniu zapytania cenowego nr 01/ZC/POWR.01.02.01-24-0190/18 w ramach rozeznania rynku dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu pt. „AKTYWNIE KU ZATRUDNIENIU” nr POWR.01.02.01-24-0190/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Do pobrania: Zapytanie cenowe nr 01/ZC/POWR.01.02.01-24-0190/18

Do pobrania: Formularz cenowy (wersja do edycji)

 

03.09.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego
nr 03/ZO/POWR.01.02.01-24-0190/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 03/ZO/POWR.01.02.01-24-0190/18 zgodnie z zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę cateringu dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu
pt. „AKTYWNIE KU ZATRUDNIENIU” nr POWR.01.02.01-24-0190/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 03/ZO/POWR.01.02.01-24-0190/18

 

29.08.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego
nr 02/ZO/POWR.01.02.01-24-0190/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 02/ZO/POWR.01.02.01-24-0190/18 zgodnie z zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę identyfikacji potrzeb/predyspozycji (doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD) oraz usługę pośrednictwa pracy w ramach Projektu pt. „AKTYWNIE KU ZATRUDNIENIU” nr POWR.01.02.01-24-0190/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 02/ZO/POWR.01.02.01-24-0190/18

 

 

26.08.2019r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 01/ZO/POWR.01.02.01-24-0190/18

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego
nr 01/ZO/POWR.01.02.01-24-0190/18 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „AKTYWNIE KU ZATRUDNIENIU” nr POWR.01.02.01-24-0190/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę konsorcjum firm PROGRES Szymon Artwik  z siedzibą w Skorochowie oraz Klaudia Krukowska-Sekunda Centrum Inspiracji z siedzibą w Sosnowcu.

 

14.08.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego
nr 01/ZO/POWR.01.02.01-24-0190/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 01/ZO/POWR.01.02.01-24-0190/18 zgodnie z zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „AKTYWNIE KU ZATRUDNIENIU” nr POWR.01.02.01-24-0190/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 01/ZO/POWR.01.02.01-24-0190/18

Poniżej znajdują się wszystkie odpowiedzi na pytania jakie się pojawiły w związku z udziałem w projekcie a rozprzestrzenianiem się COVID-19

 1. Czy za okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły przysługuje mi stypendium stażowe?

Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolność do wykonywania zadań w związku koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości. W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, którego wzór znajduje się w załączniku: OŚWIADCZENIE 1

Ww. oświadczenie wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres mailowy:  indywidualnewsparcie@letowskiconsulting.pl a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

 1. Czy okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku z tymczasowym zamknięciem zakładu pracy jest traktowany jako nieobecność usprawiedliwiona? I czy za ten okres przysługuje mi stypendium stażowe?

Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania zadań w związku z zawieszeniem działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości.  W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa staż, którego wzór znajduje się w załączniku:  OŚWIADCZENIE 2

Równocześnie, w przypadku zawieszenia działalności Pracodawca, u którego odbywa się staż również powinien złożyć do Organizator Projektu oświadczenie o braku możliwości realizacji stażu, którego wzór znajduje się w załączniku:  OŚWIADCZENIE 4

Ww. oświadczenia wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres mailowy:  aktywniekuzatrudnieniu@szkolenia-bednarz.pl, a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

 1. Czy okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku przebywaniem na kwarantannie jest traktowany jako nieobecność usprawiedliwiona? I czy za ten okres przysługuje mi stypendium stażowe?

Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania zadań w związku z przebywaniem na kwarantannie przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości.

W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o konieczności przebywania w miejscu zamieszkania ze względu na objęcie kwarantanną, którego wzór znajduje się w załączniku:  OŚWIADCZENIE 3

Równocześnie, w przypadku zawieszenia działalności Pracodawca, u którego odbywa się staż ww. oświadczenie wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres mailowy:  aktywniekuzatrudnieniu@szkolenia-bednarz.pl a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

 1. Czy staż może być realizowany w formie zdalnej (tzw. home-office)?

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem WUP w Katowicach, świadczenie stażu w formie telepracy jest możliwe tylko i wyłącznie w wyjątkowych, odpowiednio uzasadnionych przypadkach oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Ograniczenie w tym zakresie występuje ze względu na brak możliwości realizacji wsparcia zgodnie z zapisami „Standardu udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w województwie śląskim”.

 1. Czy wypłacają Państwo zapomogi?

Uczestnikom projektu nie przysługą żadne zapomogi z tytułu udziału w projekcie. Ponadto nie ma żadnej możliwości zmiany charakteru form wsparcia na udzielanie wsparcia finansowego innego niż przewidziane w projekcie.

 1. Czy obejmuje mnie ubezpieczenie ZUS w trakcie przestoju pomiędzy szkoleniem a stażem? Czy jestem ubezpieczony/-a w ZUSie, pomimo że nie można zorganizować szkolenia/stażu?

W trakcie przestoju form wsparcia w projekcie są Państwo objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

 1. Czy mogę podjąć jakiekolwiek zatrudnienie, jeśli w projekcie zostały zawieszone formy wsparcia (np. szkolenie nie zostało rozpoczęte lub po szkoleniu nie podjąłem/-am stażu)?

W każdym momencie udziału w projekcie można podjąć zatrudnienie bez ponoszenia konsekwencji z powodu  przerwania udziału w projekcie. Należy pamiętać, że nadrzędnym celem udziału w projekcie jest podjęcie zatrudnienia przez uczestników i mieć na uwadze, że podjęcie pracy oznacza zakończenie udziału w projekcie.W przypadku podjęcia zatrudnienia należy pamiętać o dostarczeniu do biura projektu kopii umowy o pracę / zaświadczenia od pracodawcy.

Dodatkowo Organizator Projektu informuje, iż biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2, skutkującym zagrożeniem epidemiologicznym, istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia przez uczestnika projektu w okresie zawieszenia realizacji poszczególnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu. Na niniejsze odstępstwo od reguły wyraził w dniu 8 kwietnia 2020r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 1. Czy może zabraknąć środków finansowych na realizacje szkoleń lub mogą zostać cofnięte projekty w związku z pandemią i kierowaniem środków UE na walkę z wirusem?

Nie ma zagrożenia, że środki przeznaczone na realizację projektu zostaną przesunięte na działania związane z pandemią i walkę z rozprzestrzeniającym się wirusem.

 1. W jaki sposób możecie mi Państwo pomóc, jeśli zostałam zostałem bez środków do życia ?

Należy zgłosić się do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej i uzyskać informacje o przysługujących świadczeniach.

 1. Czy należy mi się zasiłek, jeśli byłem/-am wcześniej na stażu?

Okres odbywania stażu w ramach projektu nie wlicza się okresu wymaganego do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Po zakończeniu odbywania stażu uczestnikowi nie przysługuje również zasiłek chorobowy z ZUS.

 1. Czy konieczne jest wysyłanie oryginalnych list obecności? Czy też wystarczy przesłanie ich skanu?

Celem bieżącego naliczania stypendiów stażowych bez zbędnej zwłoki, w okresie wprowadzonych ogólnokrajowych ograniczeń związanych z COVID-19 Organizator Projektu dopuszcza naliczanie stypendiów stażowych na podstawie przesłanych skanów list obecności pod następującymi warunkami (które muszą być spełnione łącznie):

 1. Listy obecności muszą być poprawnie wypełnione – tj. muszą posiadać komplet podpisów: uczestnika/-czki, opiekuna stażu i przedstawiciela pracodawcy,
 2. Oryginał listy obecności wraz z ewentualnymi wnioskami o dni wolne muszą być dostarczone do Organizatora Projektu do 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania dokumentu w formie skanu.

Adres mailowy, na który można przesyłać skan listy obecności to: aktywniekuzatrudnieniu@szkolenia-bednarz.pl. Oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

 1. Czy stypendium przysługuje za okres, w którym realizacja szkolenia pozostaje w zawieszeniu?

Za czas przerwy w realizacji szkolenia nie przysługuje uczestnikom stypendium. Istnieje możliwość wypłaty stypendium za zrealizowaną do tej pory część szkolenia.