Logotypy Partnerów Projektu

Specjalistyczne kursy dla zawodowych kierowców w województwie śląskim

Projekt „Specjalistyczne kursy dla zawodowych kierowców w województwie śląskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego z Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 maja 2018 r. do 31 października 2019 r

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia projektowego jest nabycie przez 140 uczestników (6K/134M), pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego
kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy: autobusu, samochodu ciężarowego z przyczepą lub samochodu ciężarowego, oraz uzyskanie uprawnień ADR, jak i umiejętności bezpiecznej i ekonomicznej jazdy poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych kursach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym.

Biuro Projektu: 
Centrum Szkoleniowo – Doradcze Stanisław Bednarz
ul. Darwina 17,
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze, 7.30-15.30;

03.01.2019

Uprzejmie informujemy, że z dniem 3 stycznia 2019 organizatorem projektu „Specjalistyczne kursy dla zawodowych kierowców w województwie śląskim” jest Centrum Szkoleniowo – Doradcze Stanisław Bednarz z siedzibą w Bystrej, Bystra Podhalańska 547; 34-235 Bystra Podhalańska.

30.09.2018

Uprzejmie informujemy, że w wyniku naboru I wszystkie miejsca przewidziane w projekcie na kat. C, kat. C+E oraz kat. D zostały wyczerpane.

II naboru nie przewidujemy.


Uprzejmie informujemy, że I nabór do projektu „Specjalistyczne kursy dla zawodowych kierowców w województwie śląskim”  został zakończony w dniu 08.08.2018.

Każda osoba, która złożyła formularz zgłoszeniowy o wynikach rekrutacji zostanie poinformowana sms-em lub telefonicznie najpóźniej do dnia 07.09.2018.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 27.07.2018 rozpoczynamy nabór I do projektu „Specjalistyczne kursy dla zawodowych kierowców w województwie śląskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych przez

BAKAJ TRANSPORT RUDA ŚLĄSKA KRZYSZTOF BAKAJ z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Gwarecka 3B/16 (41-705) Ruda Śląska – Organizator

PIOTR MATYSIAK „EL – TRANS” z siedzibą w Iłży przy ul. Garbarska 10 A (27-100 Iłża) – Współorganizator / Partner Projektu.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 27.07.2018 do dnia 08.08.2018 z możliwością wcześniejszego zamknięcia w przypadku zebrania odpowiedniej ilości formularzy zgłoszeniowych – (nabór I)

————————————————————————————————————————-

 1. Każdy Uczestnik w celu rozpoczęcia udziału w projekcie zobowiązany jest do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
 2. Kaucja, o której mowa powyżej zostanie wniesiona przez uczestnika projektu gotówką lub na wskazany przez realizatora projektu rachunek bankowy, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem uczestnictwa w pierwszym zaplanowanym szkoleniu.
 3. Niewpłacenie wskazanej kaucji w wyznaczonym terminie może zostać uznane przez Organizatora za rezygnację z uczestnictwa w projekcie, o czym powiadomi Uczestnika.

Kaucja zwrotna może być wpłacona gotówką za pokwitowaniem Organizatora lub przelewem bankowym na rachunek projektu nr:

10 1020 4317 0000 5202 0437 7610

dane posiadacza rachunku:

Piotr Matysiak EL-TRANS ul. Garbarska 10A, 27-100 Iłża

Tytułem: kaucja uczestnika projektu: imię nazwisko uczestnika

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Punkcie Rekrutacyjnym, a także w Biurze Projektu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, czy też przesyłki kurierskiej oraz poprzez e-mail.

 

Wydrukowany Formularz rekrutacyjny Specjalistyczne kursy dla zawodowych kierowców w województwie śląskim należy czytelnie uzupełnić (uzupełniamy każdy punkt, poprzez udzielenie odpowiedzi, podpisujemy się w każdym wymaganym polu, dokument uzupełniamy z datą bieżącą). Przed wypełnieniem Formularza Rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulamin uczestnictwa – Specjalistyczne kursy dla zawodowych kierowców w województwie śląskim dostępnym również na stronie.

Uzupełniony Formularz rekrutacyjny należy dostarczyć w dowolnie wybrany przez Państwa sposób, tj.:

 1. Osobiście do Punktu Rekrutacyjnego mieszczącego się przy ul. Darwina 17; 43-603 Jaworzno – pok. 1.05 lub w przypadku dostarczania dokumentów po godzinie 16:00 dokumenty należy zostawić na parterze w Biurze Obsługi Klienta;
 2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera na adres wskazany powyżej, z dopiskiem na kopercie dot. Rekrutacji do projektu „Specjalistyczne kursy dla zawodowych kierowców w województwie śląskim”;
 3. Mailowo poprzez utworzenie nowej wiadomości w formie zeskanowanych (podpisanych) dokumentów na adres kierowca.bakaj@wp.pl – w tytule wiadomości proszę wpisać „Formularz Rekrutacyjny do udziału w projekcie – Imię i nazwisko”.

Forma dostarczenia dokumentów nie ma znaczenia, dostarczenie za pośrednictwem maila prawidłowo zeskanowanych (podpisanych) dokumentów jest tak samo ważne jak dostarczenie ich osobiście.

Harmonogram – Grupa I kat. C ->Harmonogram-Grupa-I-kat.-C-1

Harmonogram – Grupa II kat. C -> Harmonogram-Grupa-II-kat.-C

Harmonogram – Grupa III kat. C -> Harmonogram-Grupa-III-kat.-C

Harmonogram – Grupa IV kat. C -> Harmonogram-Grupa-IV-kat.-C

Harmonogram – Grupa V kat. C -> Harmonogram-Grupa-V-kat.-C


Harmonogram – Grupa I kat. C+E -> Harmonogram-Grupa-I-kat.-CE-1

Harmonogram – Grupa II kat. C+E -> Harmonogram-Grupa-II-kat.-CE

Harmonogram – Grupa III kat. CE -> Harmonogram-Grupa-III-kat.-CE


Harmonogram – Grupa I kat. D -> Harmonogram-Grupa-I-kat.-D-1

Harmonogram – Grupa II kat. D -> Harmonogram-Grupa-II-kat.-D

Harmonogram – Grupa III kat. D -> Harmonogram-Grupa-III-kat.-D


Harmonogram – Grupa I ADR -> Harmonogram-Grupa-I-ADR

Harmonogram – Grupa II ADR

Harmonogram – Grupa III ADR

OFERTA SZKOLENIOWA

Osoba przystępująca do projektu zostanie objęta jednym z poniższych pakietów szkoleniowych:

PAKIET I – dla kandydatów posiadających ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. B

Kurs prawo jazdy kat. C (dla 50 uczestników) obejmujący:

 1. prawo jazdy kat. C w wymiarze 20h teorii / grupę oraz 30h/osobę zajęć praktycznych,
 2. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona (KWP) dla kat. C obejmująca 130h teorii / grupę oraz 10h/osobę zajęć praktycznych,
 3. Eco-Driving dla kat. C obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: – symulacja ekojazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz – symulację ekojazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h)
 4. Defensive-Driving dla kat. C obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: – symulacja bezpiecznej jazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz – symulację bezpiecznej jazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h),
 5. Kurs ADR podstawy + cysterny dla 30 uczestników – obejmujący 40h teorii / grupę. Uczestnikiem kursu będzie osoba, która po zakończonym kursie na prawo jazdy kat. C przystąpi do egzaminu zewnętrznego w WORD i uzyskaja pozytywny wynik z egzaminu
  W sytuacji gdy ilość osób z pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego w WORD przewyższy ilość wolnych miejsc na szkoleniu ADR podstawy + cysterny, Organizator będzie brał pod uwagę kolejność zgłoszenia wyniku egzaminu oraz nabytych kwalifikacji.

PAKIET II – dla kandydatów posiadających ważne uprawnienia kat. C

Kurs prawo jazdy kat. C+E (dla 30 uczestników) obejmujący:

 1. prawo jazdy kat. C + E w wymiarze 20h teorii / grupę oraz 25h/osobę zajęć praktycznych,
 2. Eco-Driving dla kat. C + E obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: – symulacja ekojazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz – symulację ekojazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h)
 3. Defensive-Driving dla kat. C + E obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: – symulacja bezpiecznej jazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz – symulację bezpiecznej jazdypod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h),
 4. Kurs ADR podstawy + cysterny obejmujący 40h teorii / grupę.

PAKIET III – dla kandydatów posiadających ważne uprawnienia kat. C

Kurs ADR podstawy + cysterny (dla 30 uczestników) obejmujący:

 1. Kurs ADR podstawy + cysterny obejmujący 40h teorii / grupę
 2. Eco-Driving dla kat. C obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: – symulacja ekojazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz – symulację ekojazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h)
 3. Defensive-Driving dla kat. C obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: – symulacja bezpiecznej jazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz – symulację bezpiecznej jazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h),

PAKIET IV – dla kandydatów posiadających ważne uprawnienia kat. C

Kurs prawo jazdy kat. D (dla 30 uczestników) obejmujący:

 1. prawo jazdy kat. D w wymiarze 20h teorii / grupę oraz 40h/osobę zajęć praktycznych,
 2. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona (KWP) dla kat. D obejmująca 130h teorii / grupę oraz 10h/osobę zajęć praktycznych,
 3. Kurs pierwsza pomoc obejmujący 8h teorii / grupę,
 4. Eco-Driving dla kat. D obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: – symulacja ekojazdy na autobusie (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz – symulację ekojazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia
  z wykorzystaniem metody e-learning (6h),
 5. Defensive-Driving dla kat. D obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: – symulacja bezpiecznej jazdy na autobusie (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz – symulację bezpiecznej jazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h)

Uczestnik Projektu – to osoba, która spełnia kryteria dostępu określone we wniosku o dofinansowanie:

1. jest osobą pełnoletnią tzn.:

– w przypadku uczestnictwa w szkoleniach na prawo jazdy kat. C – ukończone 21 lat (osoba musi mieć ukończone 21 lat w momencie przystępowania do egzaminu państwowego),

– w przypadku uczestnictwa w szkoleniach na prawo jazdy kat. D – ukończone 24 lata (osoba musi mieć ukończone 24 lata w momencie przystępowania do egzaminu państwowego);

2. jest osobą pracującą lub uczącą się lub zamieszkałą (zg. z KC) na terenie woj. śląskiego, która z własnej inicjatywy chce rozszerzyć lub nabyć kwalifikacje zawodowe;

3. posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. B w przypadku kursu na prawo jazdy kat. C (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 r.);

4. posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. C w przypadku kursu na prawo jazdy kat. D (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 r.);

5. posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. C w przypadku kursu na prawo jazdy kat. C+E (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 r.);

6. posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. C w przypadku kursu ADR podstawy + cysterny;

7. podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe;

8. została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w Projekcie;

9. podpisała umowę uczestnictwa w projekcie.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

– Kobiety : + 1 pkt

– Osoby niepełnosprawne: + 1 pkt

– Osoby pozostające bez zatrudnienia: + 1 pkt

– Osoby bez kwalifikacji i uprawnień kierowcy: + 1 pkt.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu badania lekarskie oraz psychologiczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas zajęć teoretycznych,
 • egzamin zewnętrzne.

Formularz rekrutacyjny Specjalistyczne kursy dla zawodowych kierowców w województwie śląskim

Iłża, dnia 19.11.2018 r.

Wyniki Rozeznania rynku 01/RR/ELTRANS/2018

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 01/RR/ELTRANS/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przedstawienia oferty cenowej związanej z dostarczeniem materiałów szkoleniowych z zakresu Eco Drivingu oraz Defensive Drivingu w ramach projektu pt.  „Specjalistyczne kursy dla kierowców w województwie śląskim nr RPSL.11.03.00-24-0417/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizację usługi powierzono: Grupa Cargo Sp. z o.o. Sp.k..


Jaworzno, dnia 05.11.2018 r.

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 02/RR/BAKAJ/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy przedstawienia oferty cenowej związanej z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. Specjalistyczne kursy dla zawodowych kierowców w województwie śląskim” nr RPSL.11.03.00-24-0417/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert.

Poniżej do pobrania pełna treść rozeznania rynku oraz formularz ofertowy

ROZEZNANIE RYNKU NR 02/RR/BAKAJ/2018 -> RR1-catering-1

Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 02/RR/BAKAJ/2018 -> RR1-catering-Formularz-ofertowy


Iłża, dnia 05.11.2018 r.

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/ELTRANS/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy przedstawienia oferty cenowej związanej z dostarczeniem materiałów szkoleniowych z zakresu Eco Drivingu oraz Defensive Drivingu  organizowanych w ramach projektu pt. Specjalistyczne kursy dla kierowców w województwie śląskim” nr RPSL.11.03.00-24-0417/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert.

Poniżej do pobrania pełna treść rozeznania rynku oraz formularz ofertowy

RR 01/ELTRANS/2018 materiały szkoleniowe -> RR1-materiały-szkoleniowe

Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr RR 01/ELTRANS/2018 -> RR1-Formularz-ofertowy-wzór


Ruda Śląska, dnia 01.08.2018 r.

Wyniki Rozeznania rynku 01/RR/BAKAJ/2018

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 01/RR/BAKAJ/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przedstawienia oferty cenowej związanej z dostarczeniem wyżywienia dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt. Specjalistyczne kursy dla zawodowych kierowców w województwie śląskim” nr RPSL.11.03.00-24-0417/17współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizację usługi powierzono: ALDON Filip Sochacki.


Ruda Śląska, dnia 24.07.2018 r.

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/BAKAJ/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy przedstawienia oferty cenowej związanej z zapewnieniem wyżywienia dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. Specjalistyczne kursy dla zawodowych kierowców w województwie śląskim”nr RPSL.11.03.00-24-0417/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert.

Poniżej do pobrania pełna treść rozeznania rynku oraz formularz ofertowy

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/RR/BAKAJ/2018 -> RR1-catering-1

Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 01/RR/BAKAJ/2018 -> RR1-catering-Formularz-ofertowy