Logotypy Partnerów Projektu

Wsparcie szyte na miarę

Projekt „WSPARCIE  SZYTE  NA  MIARĘ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 sierpnia 2019 r. do 31 października 2020 r.

Celem Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób (60 K i 40 M) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu.

Wartość projektu wynosi: 1 733 278,08  PLN.

Dofinansowanie projektu: 1 646 614,17 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym:

Realizowane wsparcie będzie procesem wytyczania ścieżki rozwoju uczestnika w ścisłej współpracy z DORADCĄ ZAWODOWYM. Przed beneficjentami zostaną postawione cele i zadania zawodowe, uwzględniające ich deficyty i potencjały. Efekty procesu zostaną podsumowane w postaci IPD, który będzie zawierał: opis obecnej sytuacji osoby, diagnozę braku zatrudnienia, opis kierunku rozwoju zawodowego, działania w kontekście projektu oraz te do samodzielnej realizacji z uwzględnieniem terminu ich realizacji, a także oczekiwane efekty. IPD przełoży się na realizację kolejnych etapów wsparcia

 1. Wsparcie szkoleniowe :                                                                             

 Szkolenia  zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniu z katalogu otwartego, spełniającym następujące warunki: tematyka dotyczy zawodu deficytowego w województwie śląskim wg BAROMETRU ZAWODÓW na dzień utworzenia IPD (w powiecie uczestnika lub województwie) lub osoba dostarczy deklarację zatrudnienia pod warunkiem uzyskania określonych kwalifikację podpisaną przez pracodawcę.

 1. 3 do 5- miesięczny staż zawodowy.

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

Staże realizowane w ramach projektu będą zgodne z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami

 1. Pośrednictwo pracy– indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

Projekt skierowany jest do 100 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-29 lat(wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • niepracujących (biernych zawodowo, NIE zarejestrowanych w urzędzie pracy),
 • niekształcących się(w trybie dziennym),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji,
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne)
 • osoby będące byłymi uczestnikami projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach ,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu,
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia i staż.

W ramach projektu zostały zaplanowane dla uczestników/uczestniczek 3 do 5-miesięczne  staże zawodowe..

 • Staże realizowane w ramach projektu będą zgodne z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

Biuro Projektu:
Karola Darwina 17
43-600 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze (pon-pt)
w godz.: 8.00-16.00

Kontakt:

tel.kom. 505 434 616
e-mail: wsparcie@szkolenia-bednarz.pl

Siedziba  Realizatora projektu:

Centrum Szkoleniowo – Doradcze Stanisław Bednarz w spadku
34-235 Bystra Podhalańska 547

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. 

Planowany okres rekrutacji do projektu: sierpień 2019- czerwiec2020r.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Rekrutacji – tel. 798 893 087

Warunki przystąpienia do projektu

 1. Projekt adresowany jest wyłącznie do osób, które spełniają wszystkie następujące warunki:
 • wiek w przedziale 18-29 lat,
 • przynależność do kategorii NEET,
 • posiadanie statusu osoby biernej zawodowo,
 • nie uczestniczenie w kształceniu i szkoleniu (w  trybie dziennym),
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 1. Planowana liczba Uczestników projektu to 100 osób.
 2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:
  1. Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami kwalifikowalności do udziału w projekcie oraz załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza:
   • Oświadczenie dot. zapoznania się z regulaminem oraz przyjęcia zobowiązań wynikających z udziału w projekcie,
   • Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych.
  2. W przypadku osób niepełnosprawnych:
 • Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
 • Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego).

Procedura rekrutacji (etapy i kryteria)

 1. Kandydaci, przed złożeniem Formularza Zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z REGULAMINEM  i zaakceptować jego treść poprzez podpisanie załącznika 1 do Formularz rekrutacyjny
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu .
 3. Rekrutacja trwać będzie od sierpnia 2019 r. i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie 100 osób  spełniających kryteria uczestnictwa wskazane w Regulaminie.
 4. Nabór do projektu ma charakter otwarty i ciągły.
 5. Zgłoszenia do Projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminieprzyjmowane są:
  1. mailowo na adres: ……………………………………………..
  2. osobiście w Biurze Projektu,
  3. pocztą/ kurierem na adres Biura Projektu.
 6. Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
 7. Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu:

Etap 1: Ocena formalna – polegająca na weryfikacji:

 1. spełniania kryteriów kwalifikowalności wyszczególnionych w Regulaminie,
 2. przesłania zgłoszenia w formie wskazanej w Regulaminie.

Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia zawierające:

 • Formularz Zgłoszeniowy wypełniony na właściwym wzorze, w sposób czytelny oraz opatrzony datą i podpisem Kandydata oraz
 • wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w Regulaminie, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w projekcie.

Kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu w sposób określony w Regulaminie..

Kandydaci, którzy przesłali swoje zgłoszenie mailowo, składają własnoręczny podpis na wcześniej wypełnionym przez siebie i przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym. Podpis należy złożyć w Biurze Projektu przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej.

Etap 2: Ocena merytoryczna – obejmująca:

Na tym etapie rekrutacji Organizator przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:

 • Osoby posiadające wykształcenie max ponadgimnazjalne  – 1 punkt
 • miejsce zamieszkania na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji 1– 1 punkt
 • miejsce zamieszkania na terenie jednego z miast średnich2– 1 punkt
 • osoba jest byłym uczestnikiem projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO – 2 punkty

Do projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które uzyskały największą ilość punktów za spełnianie wyszczególnionych powyżej kryteriów.

Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

Efektem procesu rekrutacji jest sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu dostępna w Biurze Projektu. O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.

W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów,

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście, telefonicznie lub listownie.

 1. Zakłada się, iż wśród wszystkich Uczestników Projektu, osoby z poszczególnych grup stanowić będą:
  1. osoby zamieszkałe na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR) – minimum 20%,
  2. osoby zamieszkałe w miastach średnich – minimum 20%,
  3. osoby o niskich kwalifikacjach – około 30 %.
  4. kobiety – około 60%, mężczyźni – około 40%,

Minimalne założenia ilościowe wskazane w pkt 1 – 3  są obligatoryjne dla projektu.

Założenia wskazane w pkt 4 wynikają z analizy rynku dokonanej przez Organizatora na etapie tworzenia projektu i odzwierciedlają ówczesne statystyki. Niemniej Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych proporcji wśród ostatecznie zakwalifikowanych Uczestników, co wynikać będzie z faktycznych zgłoszeń osób kwalifikujących się do projektu, w tym osób, którym przyznane zostaną punkty dodatkowe wskazane w ust. 7 pkt 2).

 1. Każdy Kandydat(-ka) ma obowiązek udostępnić Organizatorowi do wglądu swój dowód osobisty, na potwierdzenie swojej tożsamości oraz weryfikacji przez Organizatora poprawności danych osobowych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym. Dowód osobisty przedstawiany jest wyłącznie do wglądu – bez kserowania dokumentu.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich osób chcących przystąpić do Projektu.
 3. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej w ust. 3 liczby Uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej.
 4. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu
 5. Osoba zakwalifikowana do projektu podpisuje Umowę Uczestnictwa w projekcie i od tego momentu staje się Uczestnikiem Projektu.
 6. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do projektu nie zgłosi się w wyznaczonym terminie (nie krótszym, niż 3 dni robocze) na podpisanie Umowy Uczestnictwa w projekcie, zostaje przeniesiona na listę rezerwową. Na powstałe miejsce przyjęta zostaje pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 7. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc, Organizator będzie kontaktował się z osobami z listy rezerwowej.
 8. Osoba z listy rezerwowej może dołączyć do grupy szkoleniowej maksymalnie do czasu zrealizowania w ramach projektu 20 % odbytych zajęć, po konsultacjach wyrównawczych z trenerem i podpisaniu oświadczenia o świadomości, że część zajęć w ramach projektu już się odbyła i nie ma możliwości ich powtórzenia.
 9. Dokumenty zgłoszeniowe złożone przez Kandydatów nie podlegają zwrotowi.
 10. wykaz obszarów  objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji   znajduje się na stronie internetowej https://rpo.slaskie.pl/ .

 * Wykaz gmin objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji (wg stanu na dzień 07.03.2019r.):

 1. Będzin
 2. Bielsko-Biała
 3. Bieruń
 4. Blachownia
 5. Bobrowniki
 6. Bojszowy
 7. Buczkowice
 8. Bytom
 9. Chorzów
 10. Chybie
 11. Ciasna
 12. Cieszyn
 13. Czechowice-Dziedzice
 14. Czeladź
 15. Czernichów
 16. Czerwionka-Leszczyny
 17. Częstochowa
 18. Dąbrowa Górnicza
 19. Dąbrowa Zielona
 20. Gaszowice
 21. Gierałtowice
 22. Gliwice
 23. Goczałkowice-Zdrój
 24. Hażlach
 25. Imielin
 26. Istebna
 27. Janów
 28. Jastrzębie-Zdrój
 29. Jaworze
 30. Jaworzno
 31. Jejkowice
 32. Jeleśnia
 33. Kalety
 34. Katowice
 35. Kłobuck
 36. Kłomnice
 37. Knurów
 38. Kochanowice
 39. Koniecpol
 40. Konopiska
 41. Kornowac
 42. Koziegłowy
 43. Krupski Młyn
 44. Krzanowice
 45. Krzepice
 46. Krzyżanowice
 47. Kuźnia Raciborska
 48. Lelów
 49. Lędziny
 50. Lipie
 51. Lipowa
 52. Lubomia
 53. Lyski
 54. Łazy
 55. Łodygowice
 56. Miasteczko Śląskie
 57. Miedźna
 58. Mierzęcice
 59. Mikołów
 60. Milówka
 61. Mstów
 62. Mszana
 63. Mysłowice
 64. Myszków
 65. Nędza
 66. Ogrodzieniec
 67. Olsztyn
 68. Ornontowice
 69. Orzesze
 70. Ożarowice
 71. Pawłowice
 72. Pietrowice Wielkie
 73. Pilchowice
 74. Poraj
 75. Poręba
 76. Przyrów
 77. Przystajń
 78. Psary
 79. Pszczyna
 80. Pszów
 81. Pyskowice
 82. Racibórz
 83. Radlin
 84. Radzionków
 85. Rędziny
 86. Ruda Śląska
 87. Rudnik
 88. Rudziniec
 89. Rybnik
 90. Rydułtowy
 91. Siemianowice Śląskie
 92. Siewierz
 93. Skoczów
 94. Sławków
 95. Sosnowiec
 96. Sośnicowice
 97. Starcza
 98. Szczyrk
 99. Ślemień
 100. Świerklaniec
 101. Świętochłowice
 102. Świnna
 103. Tarnowskie Góry
 104. Toszek
 105. Tychy
 106. Ujsoły
 107. Ustroń
 108. Węgierska Górka
 109. Wisła
 110. Wodzisław Śląski
 111. Wojkowice
 112. Woźniki
 113. Wyry
 114. Zabrze
 115. Zawiercie
 116. Zbrosławice
 117. Zebrzydowice
 118. Żarki
 119. Żory
 120. ŻywiecLista miast średnich stanowi załącznik nr 21 do Regulaminu Konkursu

Wykaz miast średnich (stan na 28.02.2019r.):

 1. Będzin
 2. Bielsko-Biała
 3. Bieruń
 4. Bytom
 5. Chorzów
 6. Cieszyn
 7. Czechowice-Dziedzice
 8. Czeladź
 9. Czerwionka-Leszczyny
 10. Częstochowa
 11. Dąbrowa Górnicza
 12. Gliwice
 13. Jastrzębie Zdrój
 14. Jaworzno
 15. Knurów
 16. Lubliniec
 17. Łaziska Górne
 18. Mikołów
 19. Mysłowice
 20. Myszków
 21. Orzesze
 22. Piekary Śląskie
 23. Pszczyna
 24. Racibórz
 25. Ruda Śląska
 26. Rybnik
 27. Rydułtowy
 28. Siemianowice Śląskie
 29. Sosnowiec
 30. Świętochłowice
 31. Tarnowskie Góry
 32. Tychy
 33. Wodzisław Śląski
 34. Zabrze
 35. Zawiercie
 36. Żory
 37. Żywiec

Harmonogramy realizowanych szkoleń:

 1. Grupa 1
 2. Grupa 2
 3. Grupa 3
 4. Grupa 4
 5. Grupa 5
 6. Grupa 6
 7. Grupa 7
 8. Grupa 8
 9. Grupa 9
 10. Grupa 10
 11. Grupa 11
 12. Grupa 12

 

Harmonogramy realizowanych staży zawodowych:

staże – stan na 23.03.2020

18.06.2020 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18 dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem z zakresu „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG wraz z ręcznym cięciem tlenowym w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: Zapytanie o cenę nr 07/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18  

__________________________________________________________

 

15.06.2020 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 06/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 06/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18 dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem z zakresu „Pracownik ds. sprzedaży ubezpieczeń z elementami administracji biurowej” w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: Zapytanie o cenę nr 06/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18  

__________________________________________________________

05.03.2020 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 05/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 05/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18 dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem z zakresu „Nowoczesne techniki wizualizacji 3D w sprzedaży w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: Zapytanie o cenę nr 05/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18  

 

__________________________________________________________

27.02.2020 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18 dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem z zakresu „Nowoczesne techniki wizualizacji 3D w sprzedaży w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: Zapytanie o cenę nr 04/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18  

________________________________________________________________

29.01.2020 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18 dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem z zakresu „Nowoczesne techniki wizualizacji z elementami sprzedaży w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: Zapytanie o cenę nr 03/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18  

________________________________________________________________

22.11.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18 dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem z zakresu „Stylizacja paznokci i wizaż z elementami obsługi klienta” wraz z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: Zapytanie o cenę nr 02/RR/ POWR.01.02.01-24-0191/18  

________________________________________________________________

18.11.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 9/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 9/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu „Pracownik ds. sprzedaży ubezpieczeń z elementami administracji biurowej”   wraz z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 9/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18

__________________________________________________________

07.11.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 8/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 8/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu „Podstawy masażu z modułem masażu gorącymi kamieniami”   wraz z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 8/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18

________________________________________________________________

22.10.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 7/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 7/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu „Pracownik ds. sprzedaży ubezpieczeń z elementami administracji biurowej”   wraz z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 7/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18

________________________________________________________________

10.10.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 6/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 6/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu „Pracownik rejestracji medycznej, telefoniczna obsługa klienta oraz sprzedaż usług”   wraz z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 6/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18

________________________________________________________________

27.09.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 5/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 5/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami sprzedaży i obsługi klienta”  w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 5/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18

________________________________________________________________

05.09.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 4/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 4/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu „Pracownik ds. sprzedaży ubezpieczeń z elementami administracji biurowej”  w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 4/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18

——————————

27.08.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 3/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 3/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę cateringu dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18

——————————-

14.08.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę  przeprowadzenia szkoleń  z zakresu: „Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy oraz zarządzanie czasem” w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18

——————————-

14.08.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym oraz usługę pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18


13.08.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 1/RR/POWR.01.02.01-24-0191/18

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 1/RR/POWR.01.02.01-24-0191/18 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę wynajmu sal na potrzeby organizacji doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania:

Najczęściej zadawane pytania w związku z realizacją projektu 

1. Czy za okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły przysługuje mi stypendium stażowe?

Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolność do wykonywania zadań w związku koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości. W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, którego wzór znajduje się w załączniku:  wzór oświadczenia

Ww. oświadczenie wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres mailowy:  wsparcie@szkolenia-bednarz.pl , a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno.
Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

2. Czy okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku z tymczasowym zamknięciem zakładu pracy jest traktowany jako nieobecność usprawiedliwiona? I czy za ten okres przysługuje mi stypendium stażowe?

Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania zadań w związku z zawieszeniem działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości.  W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa staż, którego wzór znajduje się w załączniku:  wzór oświadczenia stażysty

Równocześnie, w przypadku zawieszenia działalności Pracodawca, u którego odbywa się staż również powinien złożyć do Organizator Projektu oświadczenie o braku możliwości realizacji stażu, którego wzór znajduje się w załączniku:  wzór oświadczenia pracodawcy

Ww. oświadczenia wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres mailowy wsparcie@szkolenia-bednarz.pl , a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno.

Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

3. Czy okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku przebywaniem na kwarantannie jest traktowany jako nieobecność usprawiedliwiona? I czy za ten okres przysługuje mi stypendium stażowe?

Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania zadań w związku z przebywaniem na kwarantannie przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości.

W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o konieczności przebywania w miejscu zamieszkania ze względu na objęcie kwarantanną, którego wzór znajduje się w załączniku:  wzór oświadczenia o kwarantannie

Ww. oświadczenie wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres mailowy:  wsparcie@szkolenia-bednarz.pl , a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno.
Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

4. Czy staż może być realizowany w formie zdalnej (tzw. home-office)?

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem WUP w Katowicach, świadczenie stażu w formie telepracy jest możliwe tylko i wyłącznie w wyjątkowych, odpowiednio uzasadnionych przypadkach oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Ograniczenie w tym zakresie występuje ze względu na brak możliwości realizacji wsparcia zgodnie z zapisami „Standardu udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w województwie śląskim”.

5. Czy wypłacają Państwo zapomogi?

Uczestnikom projektu nie przysługą żadne zapomogi z tytułu udziału w projekcie. Ponadto nie ma żadnej możliwości zmiany charakteru form wsparcia na udzielanie wsparcia finansowego innego niż przewidziane w projekcie.

7. Czy mogę podjąć jakiekolwiek zatrudnienie, jeśli w projekcie zostały zawieszone formy wsparcia (np. szkolenie nie zostało rozpoczęte lub po szkoleniu nie podjąłem/-am stażu)?

W każdym momencie udziału w projekcie można podjąć zatrudnienie bez ponoszenia konsekwencji z powodu  przerwania udziału w projekcie. Należy pamiętać, że nadrzędnym celem udziału w projekcie jest podjęcie zatrudnienia przez uczestników i mieć na uwadze, że podjęcie pracy oznacza zakończenie udziału w projekcie

W przypadku podjęcia zatrudnienia należy pamiętać o dostarczeniu do biura projektu kopii umowy o pracę / zaświadczenia od pracodawcy.

Dodatkowo Organizator Projektu informuje, iż biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2, skutkującym zagrożeniem epidemiologicznym, istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia przez uczestnika projektu w okresie zawieszenia realizacji poszczególnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu. Na niniejsze odstępstwo od reguły wyraził w dniu 8 kwietnia 2020r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

8. Czy może zabraknąć środków finansowych na realizacje szkoleń lub mogą zostać cofnięte projekty w związku z pandemią i kierowaniem środków UE na walkę z wirusem?

Nie ma zagrożenia, że środki przeznaczone na realizację projektu zostaną przesunięte na działania związane z pandemią i walkę z rozprzestrzeniającym się wirusem.

9. W jaki sposób możecie mi Państwo pomóc, jeśli zostałam zostałem bez środków do życia ?

Należy zgłosić się do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej i uzyskać informacje o przysługujących świadczeniach.

10. Czy należy mi się zasiłek, jeśli byłem/-am wcześniej na stażu?

Okres odbywania stażu w ramach projektu nie wlicza się okresu wymaganego do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Po zakończeniu odbywania stażu uczestnikowi nie przysługuje również zasiłek chorobowy z ZUS.

11. Czy konieczne jest wysyłanie oryginalnych list obecności? Czy też wystarczy przesłanie ich skanu?

Celem bieżącego naliczania stypendiów stażowych bez zbędnej zwłoki, w okresie wprowadzonych ogólnokrajowych ograniczeń związanych z COVID-19 Organizator Projektu dopuszcza naliczanie stypendiów stażowych na podstawie przesłanych skanów list obecności pod następującymi warunkami (które muszą być spełnione łącznie):

 1. Listy obecności muszą być poprawnie wypełnione – tj. muszą posiadać komplet podpisów: uczestnika/-czki, opiekuna stażu i przedstawiciela pracodawcy,
 2. Oryginał listy obecności wraz z ewentualnymi wnioskami o dni wolne muszą być dostarczone do Organizatora Projektu do 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania dokumentu w formie skanu.

 

Adres mailowy, na który można przesyłać skan listy obecności to: wsparcie@szkolenia-bednarz.pl . Oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno.
Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

12. Czy stypendium przysługuje za okres, w którym realizacja szkolenia pozostaje w zawieszeniu?

Za czas przerwy w realizacji szkolenia nie przysługuje uczestnikom stypendium. Istnieje możliwość wypłaty stypendium za zrealizowaną do tej pory część szkolenia.