Logotypy Partnerów Projektu

Zostań kierowcą zawodowym

Projekt „Zostań kierowcą zawodowym” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego z Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2017 r. do 30 września 2018 r.

Celem projektu jest jest nabycie przez 120 uczestników, pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym.

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNY udział w szkoleniach zawodowych. Uczestnik projektu ma do wyboru jedną z poniższych form wsparcia:
Kurs prawa jazdy kat. C obejmujący:

1. prawo jazdy kat. C: 20 godz. teorii + 30 godz. praktyki

2. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kat. C: 130 godz. teorii + 10 godz. praktyki.

3. Kurs bezpiecznego mocowania ładunku w transporcie drogowym 8 godz. teorii,

4. EcoDriving dla kat. C – zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz.

5. DefensiveDriving dla kat. C zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz.

oraz w przypadku zakwalifikowania i wolnych miejsc do wyboru (należy wybrać jeden wariant)

 a) Szkolenie uzupełniające kurs ADR: 40 godz. teorii,

lub

b) Szkolenie uzupełniające kurs HDS: 28 godz. teorii + 12 godz. praktyki,

Kurs prawa jazdy kat. D obejmujący:

1. prawo jazdy kat. D: 20 godz. teorii + 40 godz. praktyki,

2. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kat. D: 130 godz. teorii + 10 godz. praktyki,

3. Szkolenie z zakresu obsługi pasażerów, 

4. Pierwsza pomoc: 8 godz. teorii,

5. EcoDriving dla kat. D – zajęcia teoretyczno-instruktażowe – 8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz.

6. DefensiveDriving dla kat. D zajęcia teoretyczno-instruktażowe – 8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz.

Projekt skierowany jest do 120 osób osób (w tym 7 kobiet): pracujących, uczących się lub zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy podejmują decyzję o kształceniu zawodowym, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Z uwagi na charakter wsparcia – zdobycie kwalifikacji, które zgodnie z przepisami prawa wymagają osiągnięcia określonego wieku, uczestnikami projektu będą osoby pełnoletnie

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • osoby powyżej 50 r.ż.,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby pochodzące z terenów wiejskich

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu badania lekarskie oraz psychologiczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas zajęć teoretycznych,
 • egzamin zewnętrzne.

Uczestnik Projektu – to osoba, która

 • jest osobą pełnoletnią tzn. w przypadku uczestnictwa w szkoleniach na prawo jazdy kat. C – ukończone 21 lat, w przypadku szkolenia na prawo jazdy kat. D – ukończone 24 lata; z terenu woj. śląskiego, które z własnej inicjatywy dążą do uzyskania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania pracy kierowcy autobusu lub kierowcy samochodu ciężarowego;
 • podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe;
 • została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w Projekcie;
 • podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.

Aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające do przystąpienia do egzaminu zewnęrznego konieczne jest uczestnictwo w 100 % zajęć przewidzianych w danym szkoleniu.

Biuro Projektu: 
Centrum Szkoleniowo Doradcze Stanisław Bednarz
ul. Karola Darwina 17
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

12.05.2017

Informuję, że z dniem 12.05.2017 Rekrutację uczestników do projektu została ZAKOŃCZONA. 

21.04.2017

Informuję, że z dniem 24.04.2017 rozpoczynamy Rekrutację uczestników do projektu.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji w zakładce REKRUTACJA.

Regulamin projektu – 24.01.2017 -> Regulamin

Formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie „Zostań kierowcą zawodowym” -> Formularz rekrutacyjny

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez e-mail.

Biuro Projektu: Centrum Szkoleniowo Doradcze Stanisław Bednarz 43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17
Kontakt: tel.: +48 518 481 636,
e-mail: zostankierowcazawodowym@wp.pl

Projekt skierowany jest do 120 osób (w tym 7 kobiet) zamieszkałych na terenie województwa śląskiego spełniających łącznie poniższe kryteria:

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

 • Formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie (Załącznik nr 1),
 • Oświadczenie (Załącznik nr 2).

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

 • kobiety,
 • os. powyżej 50 r.ż.,
 • os. zamieszkujące tereny wiejskie,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • os. pozostające bez zatrudnienia.

Zasady naboru do projektu:

1. W przypadku dostarczenia poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych oraz spełnienia wszystkich wymogów udziału w projekcie, a także pod warunkiem wolnych miejsc każdy zainteresowany będzie miał możliwość wzięcia udziału w projekcie.
2. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu.
3. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana uczestnikowi telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
4. Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy szkoleniowej oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie

– BARDZO WAŻNA INFORMACJA – 

Ze wzgledu na bardzo duże zainteresowanie projektem Organizator informuje, że proces rekrutacji zostanie zakończony w dniu przyjęcia odpowiedniej ilości Formularzy rekrutacyjnych, tj.:

a) 110 Formularzy (w przypadku kat. C) – czyli wymagana ilość miejsc w projekcie + 10% na listę rezerwową

b) 22 Formularze (w przypadku kat. D)  – czyli wymagana ilość miejsc w projekcie + 10% na listę rezerwową

pozostałe formularze będą przyjmowane, jednakże będą ujmowane na LIŚCIE REZERWOWEJ.

W ramach projektu zaplanowaliśmy dla Państwa następujące formy wsparcia:

Kurs prawa jazdy kat. C obejmujący:

1. prawo jazdy kat. C: 20 godz. teorii + 30 godz. praktyki

2. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kat. C: 130 godz. teorii + 10 godz. praktyki,

3. Kurs bezpiecznego mocowania ładunku w transporcie drogowym 8 godz. teorii,

4. EcoDriving dla kat. C – zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz.

5. DefensiveDriving dla kat. C zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz.

 

oraz w przypadku zakwalifikowania i wolnych miejsc do wyboru (należy wybrać jeden wariant)

 a)       Szkolenie uzupełniające kurs ADR: 40 godz. teorii,

lub

b)       Szkolenie uzupełniające kurs HDS: 28 godz. teorii + 12 godz. praktyki,

 

Kurs prawa jazdy kat. D obejmujący:

1. prawo jazdy kat. D: 20 godz. teorii + 40 godz. praktyki,

2. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kat. D: 130 godz. teorii + 10 godz. praktyki,

3. Szkolenie z zakresu obsługi pasażerów: 16 godz. teorii, 

4. Pierwsza pomoc: 8 godz. teorii,

5. EcoDriving dla kat. D – zajęcia teoretyczno-instruktażowe – 8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz.

6. DefensiveDriving dla kat. D zajęcia teoretyczno-instruktażowe – 8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz.

Organizacja kursów:

 • zajęcia prowadzone są w grupach 10 – os.,
 • uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,
 • w trakcie kursu na zajęciach teoretycznych uczestnicy otrzymują poczęstunek
 • po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • po szkoleniach uczestnicy przystępują do egzaminu państwowego w celu uzyskania stosownych uprawnień.

Jaworzno, 08.09.2017

Wyniki Rozeznania rynku 6/ CSD BEDNARZ/ RPSL.11.03.00-24-0334/16-01

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 6/ CSD BEDNARZ/ RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przedstawienia oferty cenowej na dostawę materiałów szkoleniowych do kursów w ramach projektu pt. „Zostań kierowcą zawodowym” nr RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizację dostawy materiałów szkoleniowych powierzono firmie Grupa Cargo Sp. z o.o. Sp.k..


Wyniki Rozeznania rynku 5/ CSD BEDNARZ/ RPSL.11.03.00-24-0334/16-01

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 5/ CSD BEDNARZ/ RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przedstawienia oferty cenowej związanej z zapewnieniem cateringu na zajęcia teoretyczne dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Zostań kierowcą zawodowym” nr RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizację usługi powierzono: Mega Pizza Marcin Sobiech.


Wyniki Rozeznania rynku 4/ CSD BEDNARZ/ RPSL.11.03.00-24-0334/16-01

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 4/ CSD BEDNARZ/ RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przedstawienia oferty cenowej związanej z zapewnieniem sal szkoleniowych na potrzeby zajęć teoretycznych zaplanowanych w ramach projektu pt. „Zostań kierowcą zawodowym” nr RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizację usługi powierzono: Grupa Cargo Sp. z o.o. Sp. k..

 

Jaworzno, 04.09.2017

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 6/ CSD BEDNARZ/ RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy przedstawienia oferty cenowej na dostawę materiałów szkoleniowych do kursów  w ramach projektu pt. „Zostań kierowcą zawodowym” nr RPSL.11.03.00-24-0334/16-01  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym plikiem:

 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 5/ CSD BEDNARZ/ RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy przedstawienia oferty cenowej na zapewnienie cateringu na potrzeby zajęć teoretycznych dla uczestników szkoleń zaplanowanych  w ramach projektu pt. „Zostań kierowcą zawodowym” nr RPSL.11.03.00-24-0334/16-01  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym plikiem:

 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 4/ CSD BEDNARZ/ RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy przedstawienia oferty cenowej na zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby zajęć teoretycznych zaplanowanych  w ramach projektu pt. „Zostań kierowcą zawodowym” nr RPSL.11.03.00-24-0334/16-01  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym plikiem:

Jaworzno, 09.06.2017

Wyniki Rozeznania rynku 3/ CSD BEDNARZ/ RPSL.11.03.00-24-0334/16-01

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 3/ CSD BEDNARZ/ RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przedstawienia oferty cenowej związanej z zapewnieniem cateringu na zajęcia teoretyczne dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Zostań kierowcą zawodowym” nr RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizację usługi powierzono: Mega Pizza Marcin Sobiech.

Dokument: Rozeznanie rynku ->RO nr 3-Catering na zajęcia teoretyczne .

Jaworzno, 29.05.2017

Wyniki Rozenania rynku 2/ CSD BEDNARZ/ RPSL.11.03.00-24-0334/16-01

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 2// CSD BEDNARZ/ RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przedstawienia oferty cenowej na dostawę materiałów szkoleniowych do kursów w ramach projektu pt. „Zostań kierowcą zawodowym” nr RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizację dostawy materiałów szkoleniowych powierzono, w ramach:

CZĘŚĆ I: Dostawa materiałów szkoleniowych na Kurs prawo jazdy kat. C – Studio Promocyjno Handlowe „CREDO” Jacek Bogusławski

CZĘŚĆ II: Dostawa materiałów szkoleniowych na Kurs prawo jazdy kat. D – Studio Promocyjno Handlowe „CREDO” Jacek Bogusławski

 

Wyniki Rozenania rynku 1/ CSD BEDNARZ/ RPSL.11.03.00-24-0334/16-01

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 1/ CSD BEDNARZ/ RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. dotyczącego zapewnienia sal szkoleniowych na potrzeby zajęć teoretycznych oraz placu manewrowego na potrzeby zajęć praktycznych zaplanowanych w ramach projektu pt. „Zostań kierowcą zawodowym” nr RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizację usługi powierzono: Grupa CARGO Spółka z organiczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Jaworzno, 23.05.2017

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 2/ CSD BEDNARZ/ RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy przedstawienia oferty cenowej na dostawę materiałów szkoleniowych do kursów w ramach projektu pt. „Zostań kierowcą zawodowym” nr RPSL.11.03.00-24-0334/16-01  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym plikiem:

Dokument: -> RO nr 2 – Materiały szkoleniowe .

Jaworzno, dnia 22.05.2017

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr nr 1/ CSD BEDNARZ/ RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy zapewnienia sal szkoleniowych na potrzeby zajęć teoretycznych oraz placu manewrowego na potrzeby zajęć praktycznych zaplanowanych w ramach projektu pt. „Zostań kierowcą zawodowym” nr RPSL.11.03.00-24-0334/16-01 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym plikiem:

Dokument: -> RO nr 1-zapewnienie sali szkoleniowej oraz placu manewrowego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020